Кампании, Проекти

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА за ИГРА в “Колелото на печалбите”

[:bg]

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА и РАЗРАБОТЧИК И АДМИНИСТРАТОР НА СОФТУЕРА НА ИГРАТА.
Играта се организира от БИО ФРЕШ ООД, ЕИК 115587387, със седалище и адрес на управление с. Царацово, квартал 28, 42, наричано по-долу за краткост ТЪРГОВЕЦ/ОРГАНИЗАТОР, а софтуерната разработка на продукта, чрез който се провежда Играта (Колело на печалбите), се администрира от „ЕПСА-Медия Маркет“ ЕООД, ЕИК 205312778, със седалище и адрес на управление гр. София 1000, ул „Иван Вазов № 38, наричано по долу за краткост Разработчик/Епса-Медия

ЧАСТ 2. ПРЕДМЕТ НА ИГРАТА.
2.1. ТЪРГОВЕЦЪТ и Епса-Медия предоставят възможност на участниците, когато използват своята “EasyPay Карта”, да участват в Играта и възможност да спечелят награда, при спазване на настоящите Официални правила за участие в Играта (“Правила/та”). Играта се провежда под надслов „Колелото на печалбите“, като всички награди са осигурени и се предоставят безвъзмездно от ТЪРГОВЕЦА.
2.2. Броят и видът на наградите, които ще бъдат раздадени се определя от ТЪРГОВЕЦА, съгласно Приложение № 1, неразделна част от настоящите правила, е достъпен и на адрес https://biofresh.bg/

ЧАСТ 3. ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА
Началото на провеждане и края на играта са описани и в “Приложение 1 – Срокове и списък с награди на играта”.

ЧАСТ 4. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА
Играта се организира и провежда на територията на Република България в интернет пространството чрез приложението “Viber” чрез услугата “EasyPay Карта”.

ЧАСТ 5. ПРАВО НА УЧАСТИЕ
5.1. Участник в Играта може да бъде всяко дееспособно физическо лице, навършило 18 години, което отговаря едновременно на следните условия:
5.1.1. Лицето притежава издадена “EasyPay Карта” и сметка, разполага с наличност по картата си и получава приход по свързаната с картата сметка и извършва теглене на суми от банкомат;
5.1.2. Лицето е активирало услугата “EasyPay Карта” в приложението “Viber” за проследяване на движения по сметката и генериране на справки за наличност.
5.2. Участието в Играта е безплатно.

ЧАСТ 6. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА
Участието в Играта се реализира в периода посочен в част 3, както следва:
6.1. Колелото, посредством което се провежда Играта, е с 12 сектора, като наградите, показани в секторите, се визуализират на случаен принцип преди всяко завъртане на Колелото. Има сектори, които не носят награда.
6.2. Възможността за завъртане на Колелото може да се генерира в услугата “EasyPay Карта” в приложението “Viber” при следните условия:
6.2.1. Получаване на приход по картата. Важно!: При захранване на сметката с карта, регистрирана в профил в ePay.bg на участника, не се предлага възможност за завъртане на Колелото.
6.2.2. извършва теглене на суми от банкомат;
6.2.3. Важно!: Възможността за завъртане на Колелото се генерира на случаен принцип! Не се гарантира генериране на възможност за завъртане на Колело при всеки възможен получен приход по карта и при всяко извършено теглене на суми от банкомат;
6.3. Счита се, че с първото си завъртане на колелото по реда, посочен в т. 6.6, съответният Участник се регистрира за участие в Играта и приема и се съгласява с настоящите Правила, като се задължава да ги спазва. Регистрацията за участие в Играта е еднократна и важи за целия период на провеждане на Играта, посочен в т.3.
6.4. С приемането на настоящите Правила Участникът се съгласява и декларира, че разбира, че участва в организираната Игра.
6.5. Чрез бутона “Завърти“ участникът стартира виртуалното завъртане на Колелото. Участникът има възможност да спре колелото с бутон „Стоп“. Ако бутона „Стоп“ не бъде натиснат Колелото ще спре автоматично след произволно време, не по-кратко от 5 секунди след натискане на бутона “Завърти”. Ако след завъртането, Колелото спре върху сектор с лого на Търговеца, участникът печели награда. За да вземе съответната награда, печелившият участник трябва да посети сайта на търговеца, посочен в т. 2.2 по-горе. За целта участникът получава съобщение с повече информация относно вида и начина, по който може да получи наградата си.

ЧАСТ 7. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ. НАЧИН НА ПОЛУЧАВАНЕ НА СПЕЧЕЛЕНА НАГРАДА.
7.1. Броят и размерът на отделните награди за периода на играта са посочени на сайта на Търговеца на адрес: https://biofresh.bg/ и в Приложение № 1, неразделна част от тези правила.
7.2 Печелившите в Играта участници получават кратка информация чрез приложението “EasyPay Карта” във Viber за реда, по който да проследят вида на спечелената от тях награда и начина, по който могат да я получат.

ЧАСТ 8. ПРАВА И ОТГОВОРНОСТИ.
8.1. ОРГАНИЗАТОРЪТ не носи отговорност за непредоставени или забавени награди, когато това се дължи на следните обстоятелства:
а) наградата не може да бъде получена, предоставена или реализирана поради технически и/или юридически пречки, свързани с конкретния печеливш Участник или
б) при невъзможност наградата да бъде предоставена поради форсмажорни обстоятелства, нормативни ограничения или каквито и да е други обстоятелства, несвързани с и не под контрола на ОРГАНИЗАТОРА.
8.2. Забранени са действия, с които се цели вероятността за спечелване на Награда да бъде повишена посредством използване на средства и методи, различни и/или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Официални правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите при определяне на печелившите, ОРГАНИЗАТОРЪТ си запазва правото да дисквалифицира съответния участник и да го лиши от правото да получи спечелена в резултат на такива действия награда. ОРГАНИЗАТОРЪТ не е длъжен да мотивира или обяснява решението си за дисквалификацията.
8.3. ОРГАНИЗАТОРЪТ или Епса-Медия имат неотменимо право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това на страницата си, на www.epsa.media и във Viber, в случай, че се установят злоупотреби, нарушаване на правилата или ако настъпят други обстоятелства, налагащи прекратяването на Играта. В тези случаи ОРГАНИЗАТОРЪТ не дължи каквито и да е компенсации на Участниците.
8.4. С включването си в Играта всеки участник се счита за информиран, че при спечелване на награда от Играта ОРГАНИЗАТОРЪТ има право да поиска от Участника провеждане на кратко интервю, което ще се излъчи в електронна медия/и, избрани от ОРГАНИЗАТОРА, както и да направи снимки на печелившия участник, които да използва в социални мрежи, на интернет страници, в електронни медии или чрез други комуникационни канали, избрани от ОРГАНИЗАТОРА.
8.5. Разработчикът на Софтуера Епса-Медия няма отношение към провежданата от ТЪРГОВЕЦА игра и раздаваните в нея награди.

ЧАСТ 9. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
9.1. Играта се провежда при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) и на Закона за защита на личните данни.
9.2. ОРГАНИЗАТОРЪТ, в качеството си на администратор на лични данни, поема задължението, съгласно разпоредбите на действащото законодателство за защита на личните данни, да събира, съхранява и обработва личните данни, предоставени от Участниците в Играта, единствено за следните цели: провеждане на Играта и съответно получаване на награда по указания в настоящите правила ред, включително – определяне на печелившите Участници, предоставяне на наградите и обявяване на печелившите участници в социални мрежи, на интернет страници, в електронни медии или чрез други комуникационни канали, избрани от ОРГАНИЗАТОРА.
9.3. С регистрацията си за участие в Играта Участниците дават изричното си съгласие: личните им данни, а именно: три имена, телефонен номер, както и други данни, събрани във връзка с нормативни изисквания, да бъдат обработвани от ОРГАНИЗАТОРА за посочените в т.9.2. цели. Участник, спечелил от Играта, дава изричното си съгласие за използване на неговото име и изображение (снимка) от ОРГАНИЗАТОРА, в качеството му на победител.
9.4. Всеки Участник има всички права по Общия регламент относно защитата на данните, включително, но не само, право на достъп, коригиране и изтриване на своите лични данни, както и право на ограничаване на обработването.
9.5. ОРГАНИЗАТОРЪТ изтрива и заличава предоставените му, от участниците в Играта лични данни, при постигане на целите, за които са събрани, освен ако е налице нормативно изискване за тяхното съхранение.
9.6. Допълнителна информация относно обработването на лични данни от ТЪРГОВЕЦА, както и начините за упражняване на посочените в настоящата ЧАСТ 9 права може да бъде получена посредством „Политика за поверителност и защита на личните данни“, достъпна на сайта на ОРГАНИЗАТОРА.

ЧАСТ 10. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ.
10.1. Настоящите Правила влизат в сила на датата на публикуването им на адрес: https://biofresh.bg/ на ОРГАНИЗАТОРА и ще бъдат достъпни за целия период на Играта.
10.2. Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на настоящите Правила.
10.3. Настоящите Правила могат да бъдат променяни или допълвани, като промените влизат в сила след публикуването им на адрес: https://biofresh.bg/ на ОРГАНИЗАТОРА. Участниците в Играта следва сами да проверяват на страницата на ОРГАНИЗАТОРА за промени в настоящите правила.
10.4. ОРГАНИЗАТОРЪТ, съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и действащото законодателство в страната, изчислява дължимия данък (в случай че печалбата подлежи на облагане с данък по смисъла на настоящата точка) въз основа брутната сума на спечелената награда и го превежда на бюджета, съгласно действащата нормативна уредба. Дължимите данъци са за сметка на ОРГАНИЗАТОРА.
10.5. С приемането на тези ПРАВИЛА всеки участник декларира, че е запознат с изискванията на ЗДДФЛ и действащото законодателство и че при получаване на печалба, подлежаща на облагане с данък, той ще изпълни всички свои законови задължения.
10.6. С приемането на тези ПРАВИЛА, всеки участник декларира, че при поискване от страна на ОРГАНИЗАТОРА, с цел изпълнението на задълженията му съгласно ЗДДФЛ и действащото законодателство, ще предостави необходимата информация за изпълнение на задълженията на ОРГАНИЗАТОРА, включително всички необходими лични данни на участника.
10.7. Спорове между ОРГАНИЗАТОРА и Участници се решават чрез постигане на взаимна договореност. При невъзможност за постигане на такава, спорът се отнася за разрешаване от компетентния български съд. За всички неуредени в настоящите Правила въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 – СПИСЪК НАГРАДИ И СРОКОВЕ НА ИГРАТА

 

Вид награда Количество Начална дата Крайна дата Валидна до
Код за 10% отстъпка при онлайн покупка неограничено 06.08.2021 г. 06.09.2021 г. 06.10.2021 г.
Код за 20% отстъпка при онлайн покупка неограничено 06.08.2021 г. 06.09.2021 г. 06.10.2021 г.
Подаръчен сет “Kataleya Summer” 100 06.08.2021 г. 06.09.2021 г. 06.10.2021 г.

гр. София,
2021 г.

[:]

Вашият коментар