Безплатна доставка при покупка над 50.00 лв.

0

„БИО ФРЕШ“ ООД е бенефициент по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

© Developed by CommerceLab
27/03/2017

 


  „БИО ФРЕШ“ ООД е бенефициент на безвъзмездна финансова помощ от Европейския фонд за регионално развитие по процедура BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. Дружеството сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.002-0524-С01/ 13.03.2017 г. с наименование: Развитие на управленския капацитет и растеж на „БИО ФРЕШ“ ООД. Общо допустимите разходи по проекта са в размер на 143 360,00 лева, като от тях 100 352,00 лева представляват безвъзмездна финансова подкрепа от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Продължителността на изпълнение на договора е 18 месеца.

 

Кратко описание на проектното предложение:

„БИО ФРЕШ“ ООД е компания за производство на козметични продукти, създадена през 2000 г. В резултат на дългогодишната си дейност компанията е лансирала на пазара множество серии козметични продукти и към момента асортиментът, предлаган под марката Biofresh и останалите ни регистрирани търговски марки, надвишава 450 продукта. За реализацията на това многообразно производство „БИО ФРЕШ“ ООД притежава собствена производствена база на площ над 20 декара, множество магазини в страната и развита дистрибуторска мрежа, която функционира посредством фирмен автопарк, който обслужва различните складови и търговски обекти.

Логично продължение на фирмената стратегия за развитие, растеж и укрепване на пазарните позиции на фирмата е развитието на управленския капацитет чрез ефективни системи за управление.

 

Основните дейности по проекта включват:

  1. Дейности за развитие и укрепване на управленския капацитет на предприятието посредством внедряване и ре-сертификация на системи за управление в съответствие с изискванията на новите ревизии на международните стандарти ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015;
  2. Дейности за насърчаване използването на информационни и комуникационни технологии и услуги, които включват дейности за услуги за разработване и въвеждане на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предприятието;
  3. Дейности за визуализация на проекта-подходящи мерки за публичност и информираност съгласно правилата на Приложение XII на Регламент (ЕС) № 1303/2013.

 

 Общата цел на проекта е:

Развитие на управленския капацитет и растеж на „БИО ФРЕШ“ ООД чрез подкрепа за специализирани услуги и насърчаване използването на информационни и комуникационни технологии и услуги.

 

 -------------------------------------------------------------- www.eufunds.bg -------------------------------------------------------------

 Този документ е създаден в рамките на проект „Развитие на управленския капацитет и растеж на „БИО ФРЕШ“ ООД“ в изпълнение на договор № BG16RFOP002-2.002-0524-С01 с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „БИО ФРЕШ“ ООДи при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

1

 

   

 


 

Специфични цели на проекта са:

  1.  Развитие и укрепване на управленския капацитет на „БИО ФРЕШ“ ООД чрез подкрепа за специализирани услуги за внедряване и ре-сертификация на системи за управление в съответствие с изискванията на новите ревизии на международните стандарти ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015;
  2. Развитие и укрепване на управленския капацитет на „БИО ФРЕШ“ ООД чрез подкрепа за специализирани услуги за разработване и въвеждане на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предприятието;
  3. Растеж на „БИО ФРЕШ“ ООД чрез насърчаване използването на информационни и комуникационни технологии, и услуги посредством подкрепа за услуги за разработване и въвеждане на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предприятието.

 

Реализирането на проектното предложение ще допринесе за повишаване конкурентоспособността на дружеството, развитие на управленския капацитет и растеж на „БИО ФРЕШ“ ООД чрез подкрепа за специализирани услуги и насърчаване използването на информационни и комуникационни технологии и услуги, което представлява и общата цел на настоящата процедура. Същевременно, специфичните проектни цели съответстват на специфичните цел на процедурата, а именно да се стимулират малките и средни предприятия да инвестират в развитие и укрепване на управленския си капацитет посредством използването на специализирани услуги и информационни и комуникационни технологии като фактор за растеж на МСП.

 

Посредством реализация на планираните дейности за внедряване и ре-сертификация на системи за управление и дейности за услуги за разработване и въвеждане на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предприятието, проектът ще отговори на заложените в схемата за безвъзмездна помощ цели.

 

Общата и специфичната цели на проекта са пряко обвързани с планираните дейности, насочени към развитие, растеж и укрепване на капацитета на предприятието. Целите и дейностите са директно насочени към използване на специализирани услуги и насърчаване използването на ИКТ и услуги, на базата на концепцията за устойчиво развитие.

 

 

 

 

 

  ------------------------------------------------------------------------------ www.eufunds.bg -----------------------------------------------------------------------------

 Този документ е създаден в рамките на проект „Развитие на управленския капацитет и растеж на „БИО ФРЕШ“ ООД“ в изпълнение на договор № BG16RFOP002-2.002-0524-С01 с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „БИО ФРЕШ“ ООДи при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

2

 

 

Назад
Споделете
© Developed by CommerceLab