032/945 672  БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА за поръчки над 49 лв.

0 0

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИЧНО СЪБИТИЕ по проект „Подобряване на производствения капацитет в „БИО ФРЕШ“ ООД“,

© Developed by CommerceLab
03/08/2017

 ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИЧНО СЪБИТИЕ

 в рамките на проект „Подобряване на производствения капацитет в „БИО ФРЕШ“ ООД“, договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.001-1125-С01/ 09.02.2016 г. по процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

 

 На 08.08.2017 г., вторник, от 10 часа в конферентната зала в сградата на БИО ФРЕШ“ ООД на адрес: с. Царацово, обл. Пловдив, кв. 28, № 42 ще се състои публично събитие на „БИО ФРЕШ“ ООД по проект „Подобряване на производствения капацитет в „БИО ФРЕШ“ ООД“. 

Фирмата е бенефициент на безвъзмездна финансова помощ от Европейския фонд за регионално развитие /ЕФРР/ по процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

Дружеството сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.001-1125-С01/ 09.02.2016 г.

Общо допустимите разходи по проекта са в размер на 1 666 600 лева, като от тях 999 960 лева представляват безвъзмездна финансова подкрепа от Европейския съюз чрез ЕФРР. Продължителността на изпълнение на договора е 18 месеца.

 

----------------------------------------------------------------- www.eufunds.bg-----------------------------------------------------------------------

Този документ е създаден в рамките на проект „Подобряване на производствения капацитет в „БИО ФРЕШ“ ООД“ в изпълнение на договор № BG16RFOP002-2.001-1125-С01 с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „БИО ФРЕШ“ ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

  Свали PDF файл  

Назад
Споделете
© Developed by CommerceLab