Кампании

Общи Правила за провеждане на Фейсбук игра “Fall in love with Biofresh Cosmetics”

[:bg]

ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ И УЧАСТИЕ В ТАЙМЛАЙН ИГРА  НА ФЕЙСБУК СТРАНИЦАТА НА КОЗМЕТИЧНА ФИРМА „БИО ФРЕШ“ ООД:

I.    ОРГАНИЗАТОР

1.1   Играта „Fall in love with Biofresh Cosmetics“, която се провежда на timeline (Дневника) на официалната Facebook страница на Био Фреш (@biofresh.bg) се организира от козметична фирма Био Фреш ООД, ЕИК: BG115587387, с адрес на управление с. Царацово, обл.Пловдив, общ.Марица, местност Три Могили кв.28, №42., наричан по-долу за краткост „ОРГАНИЗАТОР“.

 1.2   Общите Правила се прилагат за целия период на провеждане на Фейсбук играта „Fall in love with Biofresh Cosmetics“ и са публикувани и достъпни на официалната уеб страница на Био Фреш ООД – www.biofresh.bg . ОРГАНИЗАТОРЪТ на Играта си запазва правото едностранно да допълва или променя Общите Правила, като поправките и измененията влизат в сила след обявяването им публично на интернет адрес: https://biofresh.bg/blog/obshti-pravila-facebook-igra-biofresh 

 1.3   ОРГАНИЗАТОРЪТ не е длъжен да информира по друг начин за промени в Общите правила, освен по посочения по-горе начин в т.1.2. Всички участници следва сами да проверяват за изменения по Общите Правила.

 1.4   Участвайки в Играта “Fall in love with Biofresh Cosmetics”, участниците приемат Общите Правила и се задължават да ги спазват.

 1.5   ОРГАНИЗАТОРЪТ има неотменимото право по своя преценка да прекрати Играта по всяко време и в случай, че настъпят злоупотреби, нарушаване на Общите Правила или форсмажорни обстоятелства. Прекратяването на Играта се обявява писменно в съответсвие с точка 1.2 от Общите Правила.  В резултат на такова прекратяване на Играта, на участниците не се дължи компенсация за тяхното участие и ОРГАНИЗАТОРЪТ не носи никаква отговорност за понесени загуби или пропуснати ползи.  

II.    ТЕРИТОРИЯ И СРОК НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

2.1. Играта се организира на български език и се провежда на официалната Facebook страница на Био Фреш ООД – https://www.facebook.com/biofresh.bg/ само на територията на Република България.

 2.2.  Период за участие в Играта е от 14.02.2018 г. до 23:59 часа на 25.02.2018 г.

 III.    МЕХАНИЗЪМ И ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ИГРАТА

3.1. Играта стартира на 14.02.2018 г. на таймлайн на официалната страница на Био Фреш във Facebook (https://www.facebook.com/biofresh.bg/) под формата на публикуван пост, който съдържа визия и текст.

3.2.  Условията за участие в Играта са: да се хареса поста и да се коментира под него какъв комплект участникът иска да спечели – Комплект за нея „Fall in Love“ или Комплект за него „Fall in Love“.

3.3. Играта „Fall in love with Biofresh Cosmetics“, провеждана на стената на Facebook страницата на Биофреш по никакъв начин не е спонсорирана, одобрена, администрирана или свързана с Фейсбук.

3.4. Играта се провежда спрямо Общите Правила, описани тук. Facebook като компания е напълно освободена от отговорност за каквито и да е игри на timeline (Дневника) на официалната Facebook страница на Био Фреш.

3.5. ОРГАНИЗАТОРЪТ си запазва правото да изтрива качени материали, чието съдържание счита за неотговарящо на тематиката на игрите или има нецензурно или обидно съдържание.

3.6. Механизмът за определяне на победители е на база случаен лотариен принцип, включващ всички участници, изпълнили условията по раздел IV от Общите Правила.

3.7. ОРГАНИЗАТОРЪТ не носи отговорност за всякакви технически проблеми във връзка с участие в Играта (особено функционалността на мрежата).

3.8. Осъществявайки коментар, пост или каквато и да е дейност на страницата на Био Фреш (@biofresh.bg), участниците дават своето безусловно съгласие  ОРГАНИЗАТОРЪТ да събира от тях, в съответствие с неговата Политика за поверителност, всички материали, предложения, идеи, графики или друга информация, които участниците предоставят на ОРГАНИЗАТОРА в тези игри и които материали стават собственост на “Био Фреш” ООД.

3.9. ОРГАНИЗАТОРЪТ  на игрите си запазва правото да дисквалифицира от Играта  участник, опитал  да спечели награда  с измама.

IV.    ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ

4.1. За участие в таймлайн играта „Fall in love with Biofresh Cosmetics“ е необходимо участникът да има валидна регистрация и активен профил в социалната мрежа Facebook (съгласно правилата на Facebook).

4.2. Право за участие има всяко физическо лице с пребиваване на територията на Република  България, което е навършило 18 години, с изключение на служителите на „Био Фреш“ ООД, както и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи). За всички лица ненавършили 18 години, трябва да вземат разрешение от родител или друг законен представител, преди да вземат участие в играта или да предоставят свои лични данни.

4.3. За участие в играта, участникът трябва да хареса поста на играта и да коментира под него какъв комплект иска да спечели – Комплект за нея „Fall in Love“ или Комплект за него „Fall in Love“.

4.4. Всеки участник има право да участва само с един коментар под публикацията.

4.5. За участие в играта на фейсбук дневника на  официалната страница на Био Фреш не е необходимо закупуването на какъвто и да било продукт с марка “Biofresh‟ или друг продукт на ОРГАНИЗАТОРА. Не е необходимо заплащането на такса.

4.6. Не се допуска участие от фалшиви или дублирани профили и посредством всякакви други методи, с цел увеличаване шанса за печалба.

V.    ПРОЦЕДУРИ ЗА ИЗВЕСТЯВАНЕ

5.1. ОРГАНИЗАТОРЪТ уведомява спечелилите участници най-късно в  7 (седем) дневен срок от края на играта в коментар на поста към играта на Фейсбук страницата с покана да изпратят в лично съобщение трите имена, адрес на доставка и телефон за връзка, за да се осъществи контакт и организира изпращането и получаването на наградите. Ако в рамките на срок до 10 (десет) дни след обявяването на победителите, участникът не изпрати лично съобщение до  ОРГАНИЗАТОРA и не предостави необходимите данни, ОРГАНИЗАТОРЪТ  ще изтегли друг победител на негово място.

5.2. С изпращане на личните си данни в съобщение всеки участник се съгласява с чл.4,ал.1, т.2 от Закона за защита на личните данни по отношение на личните данни, които предостави във връзка с Играта.

5.3. Спечелилите участници се задължават да получат своите награди до 30 дни от обявяване на имената им.

5.4. Личните данни ще бъдат запазени и обработени от ОРГАНИЗАТОРЪТ. Целите на обработване на личните данни са: определяне на печелившите в таймлайн Играта и доставяне на наградите. ОРГАНИЗАТОРЪТ гарантира, че личните данни няма да бъдат използвани за други, извън посочените в настоящите Общи Правила, цели или да бъдат предоставяни на трети лица.

5.5. Участник, който не е изпратил личните си данни в лично съобщение в посочения срок в т. 5.1. губи правото си да получи наградата.

VI.    НАГРАДИ

6.1   Наградният фонд за целия период на Играта включва общо 7 козметични комплектa (избор между 2 комплекта „Fall in Love“- за нея или за него) с продукти на фирма Био Фреш ООД.

6.2   Седем участници, избрани на случаен принцип, ще спечелят по 1 брой комплект “Fall in Love” за нея/за него с козметика Био Фреш, съобразен с посочения техен избор в коментара им под поста на Играта.

6.3   Комплектите включват:

6.3.1. Комплект за нея „Fall in love“ – 1 бр. Мулти активен дневен крем “Regina Roses”; 1 бр.

Крем за ръце с Q10 и розово масло “Regina Roses”; 1 бр. Глицеринов сапун “Luxorious”; 1 бр.

Розова вода 230 мл “Rose of Bulgaria”; 1 бр. Локум с розово масло “Delight“.

6.3.2. Комплект за него „Fall in love“ – 1 бр. Успокояващ крем гел за след бръснене “Regina Roses”; 1 бр. Мъжки крем за лице “Regina Roses“; 1 бр. Мъжки сапун “Regina Roses”; 1 бр. Енергизиращ душ гел за мъже “Regina Roses”.

6.4   Наградите се теглят чрез томбола на случаен принцип, из между всички участници, изпълнили условията за участие в раздел IV.

6.5   Печелившите се обявяват между дати 26.02.2018 г. и 02.03.2018 г. в коментар към публикацията на таймлайн на Facebook страницата на Био Фреш.

6.6   Печелившите трябва да се свържат чрез лично съобщение с Био Фреш в срок до 10 дни, след тяхното обявяване и да предоставят информация за контакти и доставка, за да имат възможност да получат наградата си.

6.7   Наградите се предоставят чрез куриер в 30 (тридесет) дневен срок от датата на получаване на личните данни на получателя или на място във фирмените обекти на Био Фреш ООД, чрез показване на документ за самоличност.

6.8   Ако печелившият е на възраст под 18 години се предоставя лична карта и задължително следва да бъде придружен от родител, настойник или попечител с лична карта и документ, удостоверяващ тяхната родствена връзка, настойничество или попечителство.

6.9   Не се допуска размяна на наградата с паричната ѝ равностойност, както и замяна с други продукти.

6.10                     При изпратена награда с куриер, но непотърсена в срок от 14 (четиринадесет) дни след нейното изпращане или при избрана опция да получи наградата си на място във фирмен обект на Био Фреш и непотърсена награда в срок от 20 (двадетсет) дни след обявяване на имената на печелившите, спечелилият губи право на нейното получаване. Неговата награда се раздава на случаен принцип чрез томбола между останалите участници.

6.11                     ОРГАНИЗАТОРЪТ не носи отговорност при сгрешен, невалиден адрес за доставка и/или телефон за връзка за контакт със спечелилия.

VII.    ЛИЧНИ ДАННИ

7.1   Личните данни на всички Участници в Играта “Fall in Love with Biofresh Cosmetics” са защитени в съответствие със Закона за защита на личните данни. Включвайки се в играта, участниците декларират, че са съгласни личните им данни да бъдат обработвани от организатора или от определено от него обработващо данните лице, както и да получават информационни материали от страна на ОРГАНИЗАТОРА чрез електронна поща.

7.2   Целите на събирането на лични данни на участниците в Играта са за провеждане на Играта, информиране на печелившите участници и за доставяне на спечелените награди.   

7.3   Администраторът на лични данни изтрива личните данни, предоставени в лично съобщение в официалната Facebook страница на Био Фреш, в рамките на 30 дни след тяхното предоставяне.

VIII.    ПРАВНИ СПОРОВЕ

8.1   Всеки евентуален правен спор между ОРГАНИЗАТОРА и участниците ще бъде решаван извън съдебно. ОРГАНИЗАТОРЪТ не носи отговорност и няма да бъде въвличан в спорове, свързани с притежаването или собствеността на спечелените награди, или за евентуални разходи, направени самоинициативно от участниците във връзка или по време на Играта.

8.2     Евентуалните правни спорове, които биха могли да възникнат между ОРГАНИЗАТОРА и участниците, ще бъдат разрешавани по взаимно съгласие, а в случай че това се окаже невъзможно, двете страни ще отнесат въпроса до компетентните институции.

8.3   Играта се провежда в съответствие със законите на Република България.

IX.    ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

9.1.  Всеки участник, с включването си в Играта, провеждана на Фейсбук страницата на Био Фреш, се счита за уведомен и запознат с настоящите Общи Правила и приема имената му да бъдат включени в коментар на публикация на Фейсбук страницата на Био Фреш с цел обявяване на печелившите в Играта.

9.2. ОРГАНИЗАТОРЪТ не носи отговорност за ситуации, в които съществува невъзможност за някои граждани да участват в Дневник  Играта, когато тази невъзможност е извън контрола на ОРГАНИЗАТОРА. Тези обстоятелства могат да бъдат: грешни или непълни данни, информация, пренесена с прекъсвания, закъснение на спечелилия за подаване на личните данни или други технически спънки за участие в Играта като технически проблеми, които могат да попречат на функционирането на уеб връзка и/или на софтуера и/или уеб доставчика, голям трафик на мрежата или страницата, или и двете, както и повреди и недостатъци, които се отнасят до оборудването, приложенията или личните данни на участниците. Обстоятелства могат да се дължат на правни промени, които могат да повлияят върху процедурите за провеждане на игрите, доставяне на награди, тяхната стойност и функционалност. Такива са различни решения на институциите, състояние на война, природни бедствия или други.

9.3.  ОРГАНИЗАТОРЪТ не поема никакви други ангажиметни към участниците и участниците не могат да претендират за каквито и да е било други задължения на ОРГАНИЗАТОРА от тези, описани в тези условия.

[:gb]

ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ И УЧАСТИЕ В ТАЙМЛАЙН ИГРА  НА ФЕЙСБУК СТРАНИЦАТА НА КОЗМЕТИЧНА ФИРМА „БИО ФРЕШ“ ООД:

I.    ОРГАНИЗАТОР

1.1   Играта „Fall in love with Biofresh Cosmetics“, която се провежда на timeline (Дневника) на официалната Facebook страница на Био Фреш (@biofresh.bg) се организира от козметична фирма Био Фреш ООД, ЕИК: BG115587387, с адрес на управление с. Царацово, обл.Пловдив, общ.Марица, местност Три Могили кв.28, №42., наричан по-долу за краткост „ОРГАНИЗАТОР“.

 1.2   Общите Правила се прилагат за целия период на провеждане на Фейсбук играта „Fall in love with Biofresh Cosmetics“ и са публикувани и достъпни на официалната уеб страница на Био Фреш ООД – www.biofresh.bg . ОРГАНИЗАТОРЪТ на Играта си запазва правото едностранно да допълва или променя Общите Правила, като поправките и измененията влизат в сила след обявяването им публично на интернет адрес: https://biofresh.bg/blog/obshti-pravila-facebook-igra-biofresh 

 1.3   ОРГАНИЗАТОРЪТ не е длъжен да информира по друг начин за промени в Общите правила, освен по посочения по-горе начин в т.1.2. Всички участници следва сами да проверяват за изменения по Общите Правила.

 1.4   Участвайки в Играта “Fall in love with Biofresh Cosmetics”, участниците приемат Общите Правила и се задължават да ги спазват.

 1.5   ОРГАНИЗАТОРЪТ има неотменимото право по своя преценка да прекрати Играта по всяко време и в случай, че настъпят злоупотреби, нарушаване на Общите Правила или форсмажорни обстоятелства. Прекратяването на Играта се обявява писменно в съответсвие с точка 1.2 от Общите Правила.  В резултат на такова прекратяване на Играта, на участниците не се дължи компенсация за тяхното участие и ОРГАНИЗАТОРЪТ не носи никаква отговорност за понесени загуби или пропуснати ползи.  

II.    ТЕРИТОРИЯ И СРОК НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

2.1. Играта се организира на български език и се провежда на официалната Facebook страница на Био Фреш ООД – https://www.facebook.com/biofresh.bg/ само на територията на Република България.

 2.2.  Период за участие в Играта е от 14.02.2018 г. до 23:59 часа на 25.02.2018 г.

 III.    МЕХАНИЗЪМ И ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ИГРАТА

3.1. Играта стартира на 14.02.2018 г. на таймлайн на официалната страница на Био Фреш във Facebook (https://www.facebook.com/biofresh.bg/) под формата на публикуван пост, който съдържа визия и текст.

3.2.  Условията за участие в Играта са: да се хареса поста и да се коментира под него какъв комплект участникът иска да спечели – Комплект за нея „Fall in Love“ или Комплект за него „Fall in Love“.

3.3. Играта „Fall in love with Biofresh Cosmetics“, провеждана на стената на Facebook страницата на Биофреш по никакъв начин не е спонсорирана, одобрена, администрирана или свързана с Фейсбук.

3.4. Играта се провежда спрямо Общите Правила, описани тук. Facebook като компания е напълно освободена от отговорност за каквито и да е игри на timeline (Дневника) на официалната Facebook страница на Био Фреш.

3.5. ОРГАНИЗАТОРЪТ си запазва правото да изтрива качени материали, чието съдържание счита за неотговарящо на тематиката на игрите или има нецензурно или обидно съдържание.

3.6. Механизмът за определяне на победители е на база случаен лотариен принцип, включващ всички участници, изпълнили условията по раздел IV от Общите Правила.

3.7. ОРГАНИЗАТОРЪТ не носи отговорност за всякакви технически проблеми във връзка с участие в Играта (особено функционалността на мрежата).

3.8. Осъществявайки коментар, пост или каквато и да е дейност на страницата на Био Фреш (@biofresh.bg), участниците дават своето безусловно съгласие  ОРГАНИЗАТОРЪТ да събира от тях, в съответствие с неговата Политика за поверителност, всички материали, предложения, идеи, графики или друга информация, които участниците предоставят на ОРГАНИЗАТОРА в тези игри и които материали стават собственост на “Био Фреш” ООД.

3.9. ОРГАНИЗАТОРЪТ  на игрите си запазва правото да дисквалифицира от Играта  участник, опитал  да спечели награда  с измама.

IV.    ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ

4.1. За участие в таймлайн играта „Fall in love with Biofresh Cosmetics“ е необходимо участникът да има валидна регистрация и активен профил в социалната мрежа Facebook (съгласно правилата на Facebook).

4.2. Право за участие има всяко физическо лице с пребиваване на територията на Република  България, което е навършило 18 години, с изключение на служителите на „Био Фреш“ ООД, както и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи). За всички лица ненавършили 18 години, трябва да вземат разрешение от родител или друг законен представител, преди да вземат участие в играта или да предоставят свои лични данни.

4.3. За участие в играта, участникът трябва да хареса поста на играта и да коментира под него какъв комплект иска да спечели – Комплект за нея „Fall in Love“ или Комплект за него „Fall in Love“.

4.4. Всеки участник има право да участва само с един коментар под публикацията.

4.5. За участие в играта на фейсбук дневника на  официалната страница на Био Фреш не е необходимо закупуването на какъвто и да било продукт с марка “Biofresh‟ или друг продукт на ОРГАНИЗАТОРА. Не е необходимо заплащането на такса.

4.6. Не се допуска участие от фалшиви или дублирани профили и посредством всякакви други методи, с цел увеличаване шанса за печалба.

V.    ПРОЦЕДУРИ ЗА ИЗВЕСТЯВАНЕ

5.1. ОРГАНИЗАТОРЪТ уведомява спечелилите участници най-късно в  7 (седем) дневен срок от края на играта в коментар на поста към играта на Фейсбук страницата с покана да изпратят в лично съобщение трите имена, адрес на доставка и телефон за връзка, за да се осъществи контакт и организира изпращането и получаването на наградите. Ако в рамките на срок до 10 (десет) дни след обявяването на победителите, участникът не изпрати лично съобщение до  ОРГАНИЗАТОРA и не предостави необходимите данни, ОРГАНИЗАТОРЪТ  ще изтегли друг победител на негово място.

5.2. С изпращане на личните си данни в съобщение всеки участник се съгласява с чл.4,ал.1, т.2 от Закона за защита на личните данни по отношение на личните данни, които предостави във връзка с Играта.

5.3. Спечелилите участници се задължават да получат своите награди до 30 дни от обявяване на имената им.

5.4. Личните данни ще бъдат запазени и обработени от ОРГАНИЗАТОРЪТ. Целите на обработване на личните данни са: определяне на печелившите в таймлайн Играта и доставяне на наградите. ОРГАНИЗАТОРЪТ гарантира, че личните данни няма да бъдат използвани за други, извън посочените в настоящите Общи Правила, цели или да бъдат предоставяни на трети лица.

5.5. Участник, който не е изпратил личните си данни в лично съобщение в посочения срок в т. 5.1. губи правото си да получи наградата.

VI.    НАГРАДИ

6.1   Наградният фонд за целия период на Играта включва общо 7 козметични комплектa (избор между 2 комплекта „Fall in Love“- за нея или за него) с продукти на фирма Био Фреш ООД.

6.2   Седем участници, избрани на случаен принцип, ще спечелят по 1 брой комплект “Fall in Love” за нея/за него с козметика Био Фреш, съобразен с посочения техен избор в коментара им под поста на Играта.

6.3   Комплектите включват:

6.3.1. Комплект за нея „Fall in love“ – 1 бр. Мулти активен дневен крем “Regina Roses”; 1 бр.

Крем за ръце с Q10 и розово масло “Regina Roses”; 1 бр. Глицеринов сапун “Luxorious”; 1 бр.

Розова вода 230 мл “Rose of Bulgaria”; 1 бр. Локум с розово масло “Delight“.

6.3.2. Комплект за него „Fall in love“ – 1 бр. Успокояващ крем гел за след бръснене “Regina Roses”; 1 бр. Мъжки крем за лице “Regina Roses“; 1 бр. Мъжки сапун “Regina Roses”; 1 бр. Енергизиращ душ гел за мъже “Regina Roses”.

6.4   Наградите се теглят чрез томбола на случаен принцип, из между всички участници, изпълнили условията за участие в раздел IV.

6.5   Печелившите се обявяват между дати 26.02.2018 г. и 02.03.2018 г. в коментар към публикацията на таймлайн на Facebook страницата на Био Фреш.

6.6   Печелившите трябва да се свържат чрез лично съобщение с Био Фреш в срок до 10 дни, след тяхното обявяване и да предоставят информация за контакти и доставка, за да имат възможност да получат наградата си.

6.7   Наградите се предоставят чрез куриер в 30 (тридесет) дневен срок от датата на получаване на личните данни на получателя или на място във фирмените обекти на Био Фреш ООД, чрез показване на документ за самоличност.

6.8   Ако печелившият е на възраст под 18 години се предоставя лична карта и задължително следва да бъде придружен от родител, настойник или попечител с лична карта и документ, удостоверяващ тяхната родствена връзка, настойничество или попечителство.

6.9   Не се допуска размяна на наградата с паричната ѝ равностойност, както и замяна с други продукти.

6.10                     При изпратена награда с куриер, но непотърсена в срок от 14 (четиринадесет) дни след нейното изпращане или при избрана опция да получи наградата си на място във фирмен обект на Био Фреш и непотърсена награда в срок от 20 (двадетсет) дни след обявяване на имената на печелившите, спечелилият губи право на нейното получаване. Неговата награда се раздава на случаен принцип чрез томбола между останалите участници.

6.11                     ОРГАНИЗАТОРЪТ не носи отговорност при сгрешен, невалиден адрес за доставка и/или телефон за връзка за контакт със спечелилия.

VII.    ЛИЧНИ ДАННИ

7.1   Личните данни на всички Участници в Играта “Fall in Love with Biofresh Cosmetics” са защитени в съответствие със Закона за защита на личните данни. Включвайки се в играта, участниците декларират, че са съгласни личните им данни да бъдат обработвани от организатора или от определено от него обработващо данните лице, както и да получават информационни материали от страна на ОРГАНИЗАТОРА чрез електронна поща.

7.2   Целите на събирането на лични данни на участниците в Играта са за провеждане на Играта, информиране на печелившите участници и за доставяне на спечелените награди.   

7.3   Администраторът на лични данни изтрива личните данни, предоставени в лично съобщение в официалната Facebook страница на Био Фреш, в рамките на 30 дни след тяхното предоставяне.

VIII.    ПРАВНИ СПОРОВЕ

8.1   Всеки евентуален правен спор между ОРГАНИЗАТОРА и участниците ще бъде решаван извън съдебно. ОРГАНИЗАТОРЪТ не носи отговорност и няма да бъде въвличан в спорове, свързани с притежаването или собствеността на спечелените награди, или за евентуални разходи, направени самоинициативно от участниците във връзка или по време на Играта.

8.2     Евентуалните правни спорове, които биха могли да възникнат между ОРГАНИЗАТОРА и участниците, ще бъдат разрешавани по взаимно съгласие, а в случай че това се окаже невъзможно, двете страни ще отнесат въпроса до компетентните институции.

8.3   Играта се провежда в съответствие със законите на Република България.

IX.    ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

9.1.  Всеки участник, с включването си в Играта, провеждана на Фейсбук страницата на Био Фреш, се счита за уведомен и запознат с настоящите Общи Правила и приема имената му да бъдат включени в коментар на публикация на Фейсбук страницата на Био Фреш с цел обявяване на печелившите в Играта.

9.2. ОРГАНИЗАТОРЪТ не носи отговорност за ситуации, в които съществува невъзможност за някои граждани да участват в Дневник  Играта, когато тази невъзможност е извън контрола на ОРГАНИЗАТОРА. Тези обстоятелства могат да бъдат: грешни или непълни данни, информация, пренесена с прекъсвания, закъснение на спечелилия за подаване на личните данни или други технически спънки за участие в Играта като технически проблеми, които могат да попречат на функционирането на уеб връзка и/или на софтуера и/или уеб доставчика, голям трафик на мрежата или страницата, или и двете, както и повреди и недостатъци, които се отнасят до оборудването, приложенията или личните данни на участниците. Обстоятелства могат да се дължат на правни промени, които могат да повлияят върху процедурите за провеждане на игрите, доставяне на награди, тяхната стойност и функционалност. Такива са различни решения на институциите, състояние на война, природни бедствия или други.

9.3.  ОРГАНИЗАТОРЪТ не поема никакви други ангажиметни към участниците и участниците не могат да претендират за каквито и да е било други задължения на ОРГАНИЗАТОРА от тези, описани в тези условия.

[:]

Вашият коментар