032/945 672   БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА за поръчки над 50 лв.

0

Публично събитие - пресконференция на „БИО ФРЕШ“ ООД по проект „Подобряване на производствения капацитет в „БИО ФРЕШ“ ООД“

© Developed by CommerceLab
05/07/2017
img

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИЧНО СЪБИТИЕ

.

 На 04.07.2017 г., вторник, от 10 часа в пресклуба на БТА - Пловдив, бул. "Шести септември" № 140 се състоя пресконференция на „БИО ФРЕШ“ ООД по проект „Подобряване на производствения капацитет в „БИО ФРЕШ“ ООД“. Публичното събитие е във връзка с реализацията на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.001-1125-С01/ 09.02.2016 г. по процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

В рамките на договора за безвъзмездна финансова помощ се внедрява в дейността на предприятието Автоматизирана складова система, която е резултат от синергия на ИКТ и иновации.

 

Общата цел на проекта е:

Повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на „БИО ФРЕШ“ ООД посредством инвестиции в съвременни технологии и оборудване за подобряване на производствените процеси, ресурсната ефективност и ефикасност на предприятието чрез закупуването на автоматизирана складова система.

 

Специфични цели на проекта са:

  1. Повишаване на производствения капацитет на „БИО ФРЕШ“ ООД чрез закупуване на ново оборудване, с което да бъдат подобрени производствените процеси и увеличена производителността;
  2. Засилване на експортния потенциал на БИО ФРЕШ ООД чрез внедряване на модерно компютризирано оборудване, което повишава ефективността на производствените процеси и подобрява качеството на продуктите;
  3. Повишаване на конкурентоспособността на „БИО ФРЕШ“ ООД и пазарното присъствие на дружеството на националния и международния пазар посредством внедрени нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност на предприятието, постигане на по-висока производителност, намаляване на разходите и цялостно оптимизиране на производствената верига.

 

Продължителността на изпълнение на договора е 18 месеца.

 

------------------------------------------------------------------------------ www.eufunds.bg -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Този документ е създаден в рамките на проект „Подобряване на производствения капацитет в „БИО ФРЕШ“ ООД“ в изпълнение на договор № BG16RFOP002-2.001-1125-С01 с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „БИО ФРЕШ“ ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

 

 

Назад
Споделете
© Developed by CommerceLab