032/945 672  БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА за поръчки над 49 лв.

0 0

Публично събитие по проект „Подобряване на производствения капацитет в „БИО ФРЕШ“ ООД“

© Developed by CommerceLab
27/06/2017

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИЧНО СЪБИТИЕ

в рамките на проект „Подобряване на производствения капацитет в „БИО ФРЕШ“ ООД“, договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.001-1125-С01/ 09.02.2016 г. по процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 .

На 04.07.2017 г., вторник, от 10 часа в пресклуба на БТА - Пловдив, бул. "Шести септември" № 140 ще се състои пресконференция на „БИО ФРЕШ“ ООД по проект „Подобряване на производствения капацитет в „БИО ФРЕШ“ ООД“.

Фирмата е бенефициент на безвъзмездна финансова помощ от Европейския фонд за регионално развитие /ЕФРР/ по процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

Дружеството сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.001-1125-С01/ 09.02.2016 г.

Общо допустимите разходи по проекта са в размер на 1 666 600 лева, като от тях 999 960 лева представляват безвъзмездна финансова подкрепа от Европейския съюз чрез ЕФРР. Продължителността на изпълнение на договора е 18 месеца.

 

 ----------------------------------------------------------------------- www.eufunds.bg -------------------------------------------------------------------

Този документ е създаден в рамките на проект „Подобряване на производствения капацитет в „БИО ФРЕШ“ ООД“ в изпълнение на договор № BG16RFOP002-2.001-1125-С01 с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „БИО ФРЕШ“ ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Назад
Споделете
© Developed by CommerceLab