032/945 672  БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА за поръчки над 50 лв.

0

Разработване на иновации в БИО ФРЕШ ООД

© Developed by CommerceLab
18/10/2018

 

 

БИО ФРЕШ“ ООД е бенефициент на безвъзмездна финансова помощ от Европейския фонд за регионално развитие по процедура BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“2014-2020.

Дружеството сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-1.005-0105-C01/11.10.2018 г. с наименование: Разработване на иновации в БИО ФРЕШ ООД. Общо допустимите разходи по проекта са в размер на 649 372,58лева, като от тях 409 799,55 лева представляват безвъзмездна финансова подкрепа от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.Продължителността на изпълнение на договора е 24 месеца.

 

Кратко описание на проектното предложение:

БИО ФРЕШ ООД създадена през 2000 година, като основната ни дейност е производство на козметични продукти. Най-продаваните ни продукти са на основата на специфични български съставки и дружеството инвестира значителни ресурси в разработването на иновации именно в тази област. Стремим се да извлечем най-доброто от българските растения, продукти и храни с традиционен и специфичен характер, като търсим възможности за влагането им в козметични и хранителни продукти.

Настоящият проект е насочен към разработване на продуктова иновация посредством извършването на индустриални научни изследвания за разработване на иновативен продукт- функционална добавка за храни и напитки за пречистване и детоксикация на организма.

 

Основните дейности по проекта включват дейности по Елемент А и дейности по Елемент Б:

  1. Извършване на изследвания, изпитвания, измервания, необходими за разработването на продуктовата иновация.

  2. Създаване и тестване на прототипи и пилотни линии, свързани с разработването на продуктовата иновация.

  3. Придобиване на дълготрайни материални активи, необходими за разработването на продуктовата иновация.

  4. Визуализация на проекта.

 

Очакваните резултати от проекта са:

Разработена продуктова иновация в тематичните области на ИСИС. Повишен дял на предприятията, разработващи продуктови и производствени иновации в тематичните области на ИСИС. Повишен иновационен капацитет и конкурентоспособност на БИО ФРЕШ ООД.

 

Общата цел на проекта е:

Нарастване на дела на предприятията, които разработват и разпространяват продуктови и производствени иновации, както и повишаване на иновационния капацитет на предприятията чрез реализацията на проект на БИО ФРЕШ ООД за разработване на продуктова иновация посредством извършването на индустриални научни изследвания за разработване на иновативен продукт-функционална добавка за храни и напитки за пречистване и детоксикация на организма.

 

Специфичните цели на проекта са:

  1. Разработване на продуктова иновация-функционална добавка за храни и напитки за пречистване и детоксикация на организма чрез ангажиране на компетентни лица, използване на налични ДМА, закупуване на специализирано оборудване, консумативи и материали за извършване на изследвания, изпитвания, измервания и създаване, и тестване на прототипи и пилотни линии, необходими и свързани с разработването на продуктовата иновация.

  2. Повишаване на иновационната дейност на БИО ФРЕШ ООД посредством извършването на индустриални научни изследвания за разработване на продуктова иновация - функционална добавка за храни и напитки за пречистване и детоксикация на организма.

  3. Разработване на продукт, попадащ в обхвата на приоритетните направления на тематичните области на ИСИС - „Индустрия за здравословен живот и биотехнологии“ и конкретно „био-технологии с пряко приложение за здравословен начин на живот“, вкл. Изведени на база на регионалната специализация.

  4. Повишаване на иновационния капацитет и конкурентоспособността на дружеството чрез разработване на иновация с потенциал за внедряване в икономиката.

 

Общата и специфични цели на проекта са в съответствие с целите на схемата BG16RFOP002-1.005 „РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОДУКТОВИ И ПРОИЗВОДСТВЕНИ ИНОВАЦИИ“ и в съответствие със специфичната цел на Приоритетна ос 1 от Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност за повишаване на иновационната дейност на предприятията.

Посредством реализация на планираните дейности за разработване на иновативен продукт - функционална добавка за храни и напитки за пречистване и детоксикация на организма, чрез реализация на индустриални научни изследвания, свързани с разработването на иновативния продукт, за които са необходими квалифициран персонал и специализирано оборудване, проектът ще отговори на заложените в схемата за безвъзмездна помощ цели.

 

Общата и специфичната цели на проекта са пряко обвързани с планираните дейности, насочени към реализацията на индустриални научни изследвания, свързани с разработването на иновативния продукт, за които са необходими квалифициран персонал, ДМА, специализирано оборудване, консумативи и материали, като попадат в специфичните тематични области на ИСИС.

Реализирането на проектното предложение ще допринесе за нарастване на дела на предприятията, които разработват, внедряват и разпространяват иновации, в резултат на което ще се повиши иновационния им капацитет и конкурентоспособност, и ще се гарантира непрекъснат процес на предприемаческо откритие.

 

 

 

 

 

 Можете да свалите файла от ТУК.

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Този документ е създаденв рамките на проект „Разработване на иновации в „БИО ФРЕШ“ ООД“ в изпълнение на договор № BG16RFOP002-1.005-0105-C01 с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „БИО ФРЕШ“ ООДи при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

 

Назад
Споделете
© Developed by CommerceLab