Кампании

Общи правила за провеждане на Фейсбук игра “Преоткрий Розата с Biofresh”

[:bg]

ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ И УЧАСТИЕ В ТАЙМЛАЙН ИГРА “ПРЕОТКРИЙ РОЗАТА С BIOFRESH” НА ФЕЙСБУК СТРАНИЦАТА НА КОЗМЕТИЧНА ФИРМА „БИО ФРЕШ“ ООД:

I.    ОРГАНИЗАТОР

1.1   Играта „Преоткрий розата с Biofresh“, която се провежда на timeline (Дневника) на официалната Facebook страница на Био Фреш (@biofresh.bg) се организира от козметична фирма Био Фреш ООД, ЕИК: BG115587387, с адрес на управление с. Царацово, обл.Пловдив, общ.Марица, местност Три Могили кв.28, №42., наричан по-долу за краткост „ОРГАНИЗАТОР“.

 1.2   Общите Правила се прилагат за целия период на провеждане на Фейсбук играта  „Преоткрий розата с Biofresh“ (за краткост наричана „Играта“) и са публикувани и достъпни на официалната уеб страница на Био Фреш ООД – www.biofresh.bg . ОРГАНИЗАТОРЪТ на Играта си запазва правото едностранно да допълва или променя Общите Правила, като поправките и измененията влизат в сила след обявяването им публично на интернет адрес: https://biofresh.bg/blog/category/campaign

 1.3   ОРГАНИЗАТОРЪТ не е длъжен да информира по друг начин за промени в Общите правила, освен по посочения по-горе начин в т.1.2. Всички участници следва сами да проверяват за изменения по Общите Правила.

 1.4   Участвайки в Играта, участниците приемат Общите Правила и се задължават да ги спазват.

 1.5   ОРГАНИЗАТОРЪТ има неотменимото право по своя преценка да прекрати Играта по всяко време и в случай, че настъпят злоупотреби, нарушаване на Общите Правила или форсмажорни обстоятелства. Прекратяването на Играта се обявява писменно в съответсвие с точка 1.2 от Общите Правила.  В резултат на такова прекратяване на Играта, на участниците не се дължи компенсация за тяхното участие и ОРГАНИЗАТОРЪТ не носи никаква отговорност за понесени загуби или пропуснати ползи.  

II.    ТЕРИТОРИЯ И СРОК НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

2.1. Играта се организира на български език и се провежда на официалната Facebook страница на Био Фреш ООД – https://www.facebook.com/biofresh.bg/ само на територията на Република България.

 2.2.  Период за участие в Играта е от нейното публикуване на 27.05.2019. до 09:00 часа на 10.06.2019 г.

 III.    МЕХАНИЗЪМ И ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ИГРАТА

3.1. Играта стартира на 27.05.2019 г. на таймлайн на официалната страница на Био Фреш във Facebook (https://www.facebook.com/biofresh.bg/) под формата на публикуван пост, който съдържа визия и текст..

3.2.  Условията за участие в Играта са: да се хареса поста и да се коментира под него коя от изброените в поста серии, участникът би искал да изпробва:

 • Diamond Rose
 • Regina Roses
 • Royal Rose
 • Rose of Bulgaria
 • Yoghurt of Bulgaria

3.3. Играта „Преоткрий розата с Biofresh“, по никакъв начин не е спонсорирана, одобрена, администрирана или свързана с Фейсбук.

3.4. Играта се провежда спрямо Общите Правила, описани тук. Facebook като компания е напълно освободена от отговорност за каквито и да е игри на timeline (Дневника) на официалната Facebook страница на Био Фреш.

3.5. ОРГАНИЗАТОРЪТ си запазва правото да изтрива качени материали, чието съдържание счита за неотговарящо на тематиката на игрите или има нецензурно или обидно съдържание.

3.6. Механизмът за определяне на победители е на база случаен лотариен принцип, чрез компютърен софтуер, включващ всички участници, изпълнили условията по раздел IV от Общите Правила.

3.7. ОРГАНИЗАТОРЪТ не носи отговорност за всякакви технически проблеми във връзка с участие в Играта (особено функционалността на мрежата).

3.8. ОРГАНИЗАТОРЪТ на игрите си запазва правото да дисквалифицира от Играта  участник, опитал  да спечели награда  с измама.

3.9. Играта не е и не може да бъде квалифицирана като „хазарт” по смисъла на Закона за хазарта. Тя не отговаря на определението за „хазарт” по чл. 2 ал.1 – в нея липсва залог и нито един от Участниците не може по никакъв начин да загуби каквото и да било. За провеждането й не се изисква разрешение от Държавната комисия по хазарта.

3.10. Участието в Играта е напълно доброволно.

IV.    ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ

4.1. За участие в таймлайн играта е необходимо участникът да има валидна регистрация и активен профил в социалната мрежа Facebook (съгласно правилата на Facebook).

4.2. Право за участие има всяко физическо лице с пребиваване на територията на Република  България, което е навършило 18 години, с изключение на служителите на „Био Фреш“ ООД, както и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи). За всички лица ненавършили 18 години, трябва да вземат разрешение от родител или друг законен представител, преди да вземат участие в играта или да предоставят свои лични данни.

4.3. Всеки участник има право да участва само с един коментар под публикацията.

4.4. За участие в играта на фейсбук дневника на официалната страница на Био Фреш не е необходимо закупуването на какъвто и да било продукт с марка “Biofresh‟ или друг продукт на ОРГАНИЗАТОРА. Не е необходимо заплащането на такса.

4.5. Не се допуска участие от фалшиви или дублирани профили и посредством всякакви други методи, с цел увеличаване шанса за печалба.

V.    ПРОЦЕДУРИ ЗА ИЗВЕСТЯВАНЕ

5.1. ОРГАНИЗАТОРЪТ уведомява спечелилите участници най-късно в 8 (осем) дневен срок от края на играта, под формата на нов пост на таймлайн на официалната страница на Био Фреш с техните Facebook изписани имена. И с покана да изпратят в лично съобщение трите имена, адрес на доставка и телефон за връзка, за да се осъществи контакт и организира изпращането и получаването на наградите. Ако в рамките на срок до 10 (десет) дни след обявяването на победителите, участникът не изпрати лично съобщение до ОРГАНИЗАТОРA и не предостави необходимите данни, ОРГАНИЗАТОРЪТ ще изтегли друг победител на негово място.

5.2. С изпращане на личните си данни в съобщение всеки участник се съгласява с чл.4, ал.1, т.2 от Закона за защита на личните данни по отношение на личните данни, които предостави във връзка с Играта.

5.3. Спечелилите участници се задължават да получат своите награди до 30 дни от обявяване на имената им.

5.5. Участник, който не е изпратил личните си данни в лично съобщение в посочения срок в т. 5.1. губи правото си да получи наградата.

VI.    НАГРАДИ

6.1 Тегленето с награди се провежда при спазване изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО и на Закона за защита на личните данни. Организаторът има качеството на администратор на лични данни.

6.2   Наградният фонд за целия период на Играта включва общо 15 (петнадесет) козметични комплектa с продукти на фирма Био Фреш ООД.

6.3 Петнадесет участника, избрани на случаен принцип, ще спечелят по 1 брой комплект с козметика Био Фреш като той не е обвързан с изписаната козметична серия в техните коментари. Подредбата на раздаване на наградите е по следния начин, започвайки с Diamond Rose и завършвайки с Yoghurt of Bulgaria:

 • 3 x Комплект Diamond Rose
 • 3 x Комплект Regina Roses
 • 3 x Комплект Royal Rose
 • 3 x Комплект Rose of Bulgaria
 • 3 x Комплект Yoghurt of Bulgaria

6.4   Комплектите включват:

6.4.1 Комплект Diamond Rose

 • Мицеларен гел за измиване на лице “Diamond Rose”
 • Парфюмиращ спрей за тяло “Diamond Rose”            
 • Маска за коса възстановяваща “Грижа Diamond Rose”         

6.4.2 Комплект Regina Roses

 • Маска за лице с двойно действие Q10 “Regina Roses”         
 • Сапун с розово масло “Regina Roses”           
 • Крем за ръце с Q10 И розово масло “Regina Roses” 

6.4.3 Комплект Royal Rose

 • Розова вода “Royal Rose”      
 • Крем за лице “Royal Rose” Дневен                
 • Душ гел “Royal Rose”                          

6.4.4 Комплект Rose of Bulgaria

 • Розова вода 230 Ml. “Rose of Bulgaria”                      
 • Дневен крем “Rose of Bulgaria”          
 • Лосион за тяло “Rose of Bulgaria”      

6.4.5 Комплект Yoghurt of Bulgaria

 • Пробиотичен противобръчков нощен крем “Yoghurt of Bulgaria”                   
 • Пробиотичен подмладяващ крем за ръце “Yoghurt of Bulgaria”

6.5   Наградите се теглят чрез томбола на случаен принцип, из между всички участници, изпълнили условията за участие в раздел IV.

6.6  Наградите се предоставят чрез куриер в 30 (тридесет) дневен срок от датата на получаване на личните данни на получателя или на място във фирмените обекти на Био Фреш ООД, чрез показване на документ за самоличност.

6.7   Ако печелившият е на възраст под 18 години се предоставя лична карта и задължително следва да бъде придружен от родител, настойник или попечител с лична карта и документ, удостоверяващ тяхната родствена връзка, настойничество или попечителство.

6.8  Не се допуска размяна на наградата с паричната ѝ равностойност, както и замяна с други продукти.

6.9 При изпратена награда с куриер, но непотърсена в срок от 14 (четиринадесет) дни след нейното изпращане или при избрана опция да получи наградата си на място във фирмен обект на Био Фреш и непотърсена награда в срок от 20 (двадетсет) дни след обявяване на имената на печелившите, спечелилият губи право на нейното получаване. Неговата награда се раздава на случаен принцип чрез томбола между останалите участници.

6.10 ОРГАНИЗАТОРЪТ не носи отговорност при сгрешен, невалиден адрес за доставка и/или телефон за връзка за контакт със спечелилия.

VII.    ЛИЧНИ ДАННИ

7.1 Организаторът обработва личните данни на участника на договорно основание, възникнало с приемането на настоящите Общи условия. Ако участникът желае Организаторът да прекрати обработката на личните му данни, може отправи искане до Организатора като му изпрати лично съобщение чрез Facebook-страницата на Организатора или имейл на адрес- online-shop@biofresh-bg.com . В случай че участникът пожелае Организаторът да прекрати обработката на личните му данни, Организаторът ще бъде възпрепятстван да включи участника в тегленето за наградите и да му връчи спечелената награда.7.2 Участникът има право на безплатен достъп, коригиране или изтриване на личните му данни или ограничаване на обработването им, като отправи искане на посочения по-горе имейл или чрез съобщение на Facebook-страницата на Организатора. Участникът има право и на преносимост на личните му данни, като изисква те да бъдат предоставяни в широко използван и пригоден за машинно четене формат както на него, така и на посочено от него лице или организация.7.3 За целите на провеждането на тегленето с награди, определянето на печелившите участници и връчването на наградите, както и с цел търговска информация, маркетинг и реклама, Организаторът ще обработва следните лични данни на участниците:

 • имена или псевдоним, посочен във Facebook-профила им;
 • профилна снимка;
 • име и фамилия, посочени от печелившите с цел да бъде връчена наградата им;
 • адрес, посочен от печелившите, на който да бъде връчена наградата им;
 • телефон за контакт, предоставен от печелившите с цел да бъде връчена наградата им.

7.4 Организаторът ще предостави името, фамилията, адресът и телефонният номер, получени от печелившите участници, на куриер или пощенски оператор с цел изпращане на техните награди.7.5 Организаторът ще обработва и съхранява имената фамилиите, адреса за връчване на наградата и телефона за контакт на печелившите участници в срок от 30 /тридесет/ работни дни след приключване на тегленето с награди, след което ще бъдат унищожени. Всички останали лични данни, публикувани лично от участниците на Facebook-страницата на “Био Фреш” ООД на адрес: https://www.facebook.com/biofresh.bg/ , ще бъдат обработвани в сроковете за обработка на лични данни съгласно Политика за данните на Facebook, достъпна на следния адрес: https://bg-bg.facebook.com/about/privacy/update.7.6 Организаторът може да има достъп до лични данни, предоставена на Facebook-профила на участниците, в зависимост от настройките и ограниченията за публичност на профилите си, които те сами са определили. Тези лични данни няма да бъдат обработвани от Организатора по никакъв начин.7.7   Личните данни на всички Участници в Играта “Преоткрий розата с Biofresh” са защитени в съответствие със Закона за защита на личните данни. Включвайки се в играта, участниците декларират, че са съгласни личните им данни да бъдат обработвани от организатора или от определено от него обработващо данните лице.7.8   Целите на събирането на лични данни на участниците в Играта са за провеждане на Играта, информиране на печелившите участници и за доставяне на спечелените награди.   ОРГАНИЗАТОРЪТ гарантира, че личните данни няма да бъдат използвани за други, извън посочените в настоящите Общи Правила, цели или да бъдат предоставяни на трети лица.7.9 Повече информация за прилаганите от БИО ФРЕШ ООД мерки за защита на Вашите лични данни може да прочетете на нашия уебсайт https://biofresh.bg/zashtita-na-lichni-danni,  както и да отправите запитване на имейл online-shop@biofresh-bg.com

VIII.    ПРАВНИ СПОРОВЕ

8.1   Всеки евентуален правен спор между ОРГАНИЗАТОРА и участниците ще бъде решаван извън съдебно. ОРГАНИЗАТОРЪТ не носи отговорност и няма да бъде въвличан в спорове, свързани с притежаването или собствеността на спечелените награди, или за евентуални разходи, направени самоинициативно от участниците във връзка или по време на Играта.

8.2     Евентуалните правни спорове, които биха могли да възникнат между ОРГАНИЗАТОРА и участниците, ще бъдат разрешавани по взаимно съгласие, а в случай че това се окаже невъзможно, двете страни ще отнесат въпроса до компетентните институции.

8.3   Играта се провежда в съответствие със законите на Република България.

IX.    ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

9.1.  Всеки участник, с включването си в Играта, провеждана на Фейсбук страницата на Био Фреш, се счита за уведомен и запознат с настоящите Общи Правила и приема имената му да бъдат включени в коментар на публикация на Фейсбук страницата на Био Фреш с цел обявяване на печелившите в Играта.

9.2. ОРГАНИЗАТОРЪТ не носи отговорност за ситуации, в които съществува невъзможност за някои граждани да участват в Дневник  Играта, когато тази невъзможност е извън контрола на ОРГАНИЗАТОРА. Тези обстоятелства могат да бъдат: грешни или непълни данни, информация, пренесена с прекъсвания, закъснение на спечелилия за подаване на личните данни или други технически спънки за участие в Играта като технически проблеми, които могат да попречат на функционирането на уеб връзка и/или на софтуера и/или уеб доставчика, голям трафик на мрежата или страницата, или и двете, както и повреди и недостатъци, които се отнасят до оборудването, приложенията или личните данни на участниците. Обстоятелства могат да се дължат на правни промени, които могат да повлияят върху процедурите за провеждане на игрите, доставяне на награди, тяхната стойност и функционалност. Такива са различни решения на институциите, състояние на война, природни бедствия или други.

9.3.  ОРГАНИЗАТОРЪТ не поема никакви други ангажиметни към участниците и участниците не могат да претендират за каквито и да е било други задължения на ОРГАНИЗАТОРА от тези, описани в тези условия.

[:gb]

ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ И УЧАСТИЕ В ТАЙМЛАЙН ИГРА “ПРЕОТКРИЙ РОЗАТА С BIOFRESH” НА ФЕЙСБУК СТРАНИЦАТА НА КОЗМЕТИЧНА ФИРМА „БИО ФРЕШ“ ООД:

I.    ОРГАНИЗАТОР

1.1   Играта „Преоткрий розата с Biofresh“, която се провежда на timeline (Дневника) на официалната Facebook страница на Био Фреш (@biofresh.bg) се организира от козметична фирма Био Фреш ООД, ЕИК: BG115587387, с адрес на управление с. Царацово, обл.Пловдив, общ.Марица, местност Три Могили кв.28, №42., наричан по-долу за краткост „ОРГАНИЗАТОР“.

 1.2   Общите Правила се прилагат за целия период на провеждане на Фейсбук играта  „Преоткрий розата с Biofresh“ (за краткост наричана „Играта“) и са публикувани и достъпни на официалната уеб страница на Био Фреш ООД – www.biofresh.bg . ОРГАНИЗАТОРЪТ на Играта си запазва правото едностранно да допълва или променя Общите Правила, като поправките и измененията влизат в сила след обявяването им публично на интернет адрес: https://biofresh.bg/blog/category/campaign

 1.3   ОРГАНИЗАТОРЪТ не е длъжен да информира по друг начин за промени в Общите правила, освен по посочения по-горе начин в т.1.2. Всички участници следва сами да проверяват за изменения по Общите Правила.

 1.4   Участвайки в Играта, участниците приемат Общите Правила и се задължават да ги спазват.

 1.5   ОРГАНИЗАТОРЪТ има неотменимото право по своя преценка да прекрати Играта по всяко време и в случай, че настъпят злоупотреби, нарушаване на Общите Правила или форсмажорни обстоятелства. Прекратяването на Играта се обявява писменно в съответсвие с точка 1.2 от Общите Правила.  В резултат на такова прекратяване на Играта, на участниците не се дължи компенсация за тяхното участие и ОРГАНИЗАТОРЪТ не носи никаква отговорност за понесени загуби или пропуснати ползи.  

II.    ТЕРИТОРИЯ И СРОК НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

2.1. Играта се организира на български език и се провежда на официалната Facebook страница на Био Фреш ООД – https://www.facebook.com/biofresh.bg/ само на територията на Република България.

 2.2.  Период за участие в Играта е от нейното публикуване на 27.05.2019. до 09:00 часа на 10.06.2019 г.

 III.    МЕХАНИЗЪМ И ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ИГРАТА

3.1. Играта стартира на 27.05.2019 г. на таймлайн на официалната страница на Био Фреш във Facebook (https://www.facebook.com/biofresh.bg/) под формата на публикуван пост, който съдържа визия и текст..

3.2.  Условията за участие в Играта са: да се хареса поста и да се коментира под него коя от изброените в поста серии, участникът би искал да изпробва:

 • Diamond Rose
 • Regina Roses
 • Royal Rose
 • Rose of Bulgaria
 • Yoghurt of Bulgaria

3.3. Играта „Преоткрий розата с Biofresh“, по никакъв начин не е спонсорирана, одобрена, администрирана или свързана с Фейсбук.

3.4. Играта се провежда спрямо Общите Правила, описани тук. Facebook като компания е напълно освободена от отговорност за каквито и да е игри на timeline (Дневника) на официалната Facebook страница на Био Фреш.

3.5. ОРГАНИЗАТОРЪТ си запазва правото да изтрива качени материали, чието съдържание счита за неотговарящо на тематиката на игрите или има нецензурно или обидно съдържание.

3.6. Механизмът за определяне на победители е на база случаен лотариен принцип, чрез компютърен софтуер, включващ всички участници, изпълнили условията по раздел IV от Общите Правила.

3.7. ОРГАНИЗАТОРЪТ не носи отговорност за всякакви технически проблеми във връзка с участие в Играта (особено функционалността на мрежата).

3.8. ОРГАНИЗАТОРЪТ на игрите си запазва правото да дисквалифицира от Играта  участник, опитал  да спечели награда  с измама.

3.9. Играта не е и не може да бъде квалифицирана като „хазарт” по смисъла на Закона за хазарта. Тя не отговаря на определението за „хазарт” по чл. 2 ал.1 – в нея липсва залог и нито един от Участниците не може по никакъв начин да загуби каквото и да било. За провеждането й не се изисква разрешение от Държавната комисия по хазарта.

3.10. Участието в Играта е напълно доброволно.

IV.    ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ

4.1. За участие в таймлайн играта е необходимо участникът да има валидна регистрация и активен профил в социалната мрежа Facebook (съгласно правилата на Facebook).

4.2. Право за участие има всяко физическо лице с пребиваване на територията на Република  България, което е навършило 18 години, с изключение на служителите на „Био Фреш“ ООД, както и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи). За всички лица ненавършили 18 години, трябва да вземат разрешение от родител или друг законен представител, преди да вземат участие в играта или да предоставят свои лични данни.

4.3. Всеки участник има право да участва само с един коментар под публикацията.

4.4. За участие в играта на фейсбук дневника на официалната страница на Био Фреш не е необходимо закупуването на какъвто и да било продукт с марка “Biofresh‟ или друг продукт на ОРГАНИЗАТОРА. Не е необходимо заплащането на такса.

4.5. Не се допуска участие от фалшиви или дублирани профили и посредством всякакви други методи, с цел увеличаване шанса за печалба.

V.    ПРОЦЕДУРИ ЗА ИЗВЕСТЯВАНЕ

5.1. ОРГАНИЗАТОРЪТ уведомява спечелилите участници най-късно в 8 (осем) дневен срок от края на играта, под формата на нов пост на таймлайн на официалната страница на Био Фреш с техните Facebook изписани имена. И с покана да изпратят в лично съобщение трите имена, адрес на доставка и телефон за връзка, за да се осъществи контакт и организира изпращането и получаването на наградите. Ако в рамките на срок до 10 (десет) дни след обявяването на победителите, участникът не изпрати лично съобщение до ОРГАНИЗАТОРA и не предостави необходимите данни, ОРГАНИЗАТОРЪТ ще изтегли друг победител на негово място.

5.2. С изпращане на личните си данни в съобщение всеки участник се съгласява с чл.4, ал.1, т.2 от Закона за защита на личните данни по отношение на личните данни, които предостави във връзка с Играта.

5.3. Спечелилите участници се задължават да получат своите награди до 30 дни от обявяване на имената им.

5.5. Участник, който не е изпратил личните си данни в лично съобщение в посочения срок в т. 5.1. губи правото си да получи наградата.

VI.    НАГРАДИ

6.1 Тегленето с награди се провежда при спазване изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО и на Закона за защита на личните данни. Организаторът има качеството на администратор на лични данни.

6.2   Наградният фонд за целия период на Играта включва общо 15 (петнадесет) козметични комплектa с продукти на фирма Био Фреш ООД.

6.3 Петнадесет участника, избрани на случаен принцип, ще спечелят по 1 брой комплект с козметика Био Фреш като той не е обвързан с изписаната козметична серия в техните коментари. Подредбата на раздаване на наградите е по следния начин, започвайки с Diamond Rose и завършвайки с Yoghurt of Bulgaria:

 • 3 x Комплект Diamond Rose
 • 3 x Комплект Regina Roses
 • 3 x Комплект Royal Rose
 • 3 x Комплект Rose of Bulgaria
 • 3 x Комплект Yoghurt of Bulgaria

6.4   Комплектите включват:

6.4.1 Комплект Diamond Rose

 • Мицеларен гел за измиване на лице “Diamond Rose”
 • Парфюмиращ спрей за тяло “Diamond Rose”            
 • Маска за коса възстановяваща “Грижа Diamond Rose”         

6.4.2 Комплект Regina Roses

 • Маска за лице с двойно действие Q10 “Regina Roses”         
 • Сапун с розово масло “Regina Roses”           
 • Крем за ръце с Q10 И розово масло “Regina Roses” 

6.4.3 Комплект Royal Rose

 • Розова вода “Royal Rose”      
 • Крем за лице “Royal Rose” Дневен                
 • Душ гел “Royal Rose”                          

6.4.4 Комплект Rose of Bulgaria

 • Розова вода 230 Ml. “Rose of Bulgaria”                      
 • Дневен крем “Rose of Bulgaria”          
 • Лосион за тяло “Rose of Bulgaria”      

6.4.5 Комплект Yoghurt of Bulgaria

 • Пробиотичен противобръчков нощен крем “Yoghurt of Bulgaria”                   
 • Пробиотичен подмладяващ крем за ръце “Yoghurt of Bulgaria”

6.5   Наградите се теглят чрез томбола на случаен принцип, из между всички участници, изпълнили условията за участие в раздел IV.

6.6  Наградите се предоставят чрез куриер в 30 (тридесет) дневен срок от датата на получаване на личните данни на получателя или на място във фирмените обекти на Био Фреш ООД, чрез показване на документ за самоличност.

6.7   Ако печелившият е на възраст под 18 години се предоставя лична карта и задължително следва да бъде придружен от родител, настойник или попечител с лична карта и документ, удостоверяващ тяхната родствена връзка, настойничество или попечителство.

6.8  Не се допуска размяна на наградата с паричната ѝ равностойност, както и замяна с други продукти.

6.9 При изпратена награда с куриер, но непотърсена в срок от 14 (четиринадесет) дни след нейното изпращане или при избрана опция да получи наградата си на място във фирмен обект на Био Фреш и непотърсена награда в срок от 20 (двадетсет) дни след обявяване на имената на печелившите, спечелилият губи право на нейното получаване. Неговата награда се раздава на случаен принцип чрез томбола между останалите участници.

6.10 ОРГАНИЗАТОРЪТ не носи отговорност при сгрешен, невалиден адрес за доставка и/или телефон за връзка за контакт със спечелилия.

VII.    ЛИЧНИ ДАННИ

7.1 Организаторът обработва личните данни на участника на договорно основание, възникнало с приемането на настоящите Общи условия. Ако участникът желае Организаторът да прекрати обработката на личните му данни, може отправи искане до Организатора като му изпрати лично съобщение чрез Facebook-страницата на Организатора или имейл на адрес- online-shop@biofresh-bg.com . В случай че участникът пожелае Организаторът да прекрати обработката на личните му данни, Организаторът ще бъде възпрепятстван да включи участника в тегленето за наградите и да му връчи спечелената награда.7.2 Участникът има право на безплатен достъп, коригиране или изтриване на личните му данни или ограничаване на обработването им, като отправи искане на посочения по-горе имейл или чрез съобщение на Facebook-страницата на Организатора. Участникът има право и на преносимост на личните му данни, като изисква те да бъдат предоставяни в широко използван и пригоден за машинно четене формат както на него, така и на посочено от него лице или организация.7.3 За целите на провеждането на тегленето с награди, определянето на печелившите участници и връчването на наградите, както и с цел търговска информация, маркетинг и реклама, Организаторът ще обработва следните лични данни на участниците:

 • имена или псевдоним, посочен във Facebook-профила им;
 • профилна снимка;
 • име и фамилия, посочени от печелившите с цел да бъде връчена наградата им;
 • адрес, посочен от печелившите, на който да бъде връчена наградата им;
 • телефон за контакт, предоставен от печелившите с цел да бъде връчена наградата им.

7.4 Организаторът ще предостави името, фамилията, адресът и телефонният номер, получени от печелившите участници, на куриер или пощенски оператор с цел изпращане на техните награди.7.5 Организаторът ще обработва и съхранява имената фамилиите, адреса за връчване на наградата и телефона за контакт на печелившите участници в срок от 30 /тридесет/ работни дни след приключване на тегленето с награди, след което ще бъдат унищожени. Всички останали лични данни, публикувани лично от участниците на Facebook-страницата на “Био Фреш” ООД на адрес: https://www.facebook.com/biofresh.bg/ , ще бъдат обработвани в сроковете за обработка на лични данни съгласно Политика за данните на Facebook, достъпна на следния адрес: https://bg-bg.facebook.com/about/privacy/update.7.6 Организаторът може да има достъп до лични данни, предоставена на Facebook-профила на участниците, в зависимост от настройките и ограниченията за публичност на профилите си, които те сами са определили. Тези лични данни няма да бъдат обработвани от Организатора по никакъв начин.7.7   Личните данни на всички Участници в Играта “Преоткрий розата с Biofresh” са защитени в съответствие със Закона за защита на личните данни. Включвайки се в играта, участниците декларират, че са съгласни личните им данни да бъдат обработвани от организатора или от определено от него обработващо данните лице.7.8   Целите на събирането на лични данни на участниците в Играта са за провеждане на Играта, информиране на печелившите участници и за доставяне на спечелените награди.   ОРГАНИЗАТОРЪТ гарантира, че личните данни няма да бъдат използвани за други, извън посочените в настоящите Общи Правила, цели или да бъдат предоставяни на трети лица.7.9 Повече информация за прилаганите от БИО ФРЕШ ООД мерки за защита на Вашите лични данни може да прочетете на нашия уебсайт https://biofresh.bg/zashtita-na-lichni-danni,  както и да отправите запитване на имейл online-shop@biofresh-bg.com

VIII.    ПРАВНИ СПОРОВЕ

8.1   Всеки евентуален правен спор между ОРГАНИЗАТОРА и участниците ще бъде решаван извън съдебно. ОРГАНИЗАТОРЪТ не носи отговорност и няма да бъде въвличан в спорове, свързани с притежаването или собствеността на спечелените награди, или за евентуални разходи, направени самоинициативно от участниците във връзка или по време на Играта.

8.2     Евентуалните правни спорове, които биха могли да възникнат между ОРГАНИЗАТОРА и участниците, ще бъдат разрешавани по взаимно съгласие, а в случай че това се окаже невъзможно, двете страни ще отнесат въпроса до компетентните институции.

8.3   Играта се провежда в съответствие със законите на Република България.

IX.    ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

9.1.  Всеки участник, с включването си в Играта, провеждана на Фейсбук страницата на Био Фреш, се счита за уведомен и запознат с настоящите Общи Правила и приема имената му да бъдат включени в коментар на публикация на Фейсбук страницата на Био Фреш с цел обявяване на печелившите в Играта.

9.2. ОРГАНИЗАТОРЪТ не носи отговорност за ситуации, в които съществува невъзможност за някои граждани да участват в Дневник  Играта, когато тази невъзможност е извън контрола на ОРГАНИЗАТОРА. Тези обстоятелства могат да бъдат: грешни или непълни данни, информация, пренесена с прекъсвания, закъснение на спечелилия за подаване на личните данни или други технически спънки за участие в Играта като технически проблеми, които могат да попречат на функционирането на уеб връзка и/или на софтуера и/или уеб доставчика, голям трафик на мрежата или страницата, или и двете, както и повреди и недостатъци, които се отнасят до оборудването, приложенията или личните данни на участниците. Обстоятелства могат да се дължат на правни промени, които могат да повлияят върху процедурите за провеждане на игрите, доставяне на награди, тяхната стойност и функционалност. Такива са различни решения на институциите, състояние на война, природни бедствия или други.

9.3.  ОРГАНИЗАТОРЪТ не поема никакви други ангажиметни към участниците и участниците не могат да претендират за каквито и да е било други задължения на ОРГАНИЗАТОРА от тези, описани в тези условия.

[:]

Вашият коментар