Проекти

Публично събитие за успешно изпълнение на проект „Подобряване на производствения капацитет в „БИО ФРЕШ“ ООД“

[:bg]

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИЧНО СЪБИТИЕ

в рамките на проект „Подобряване на производствения капацитет в „БИО ФРЕШ“ ООД“, договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.001-1125-С01/ 09.02.2016 г. по процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

 На 08.08.2017 г., вторник, от 10 часа в конферентната зала в сградата на БИО ФРЕШ“ ООД на адрес: с. Царацово, обл. Пловдив, кв. 28, № 42 се проведе публично събитие на „БИО ФРЕШ“ ООД по проект „Подобряване на производствения капацитет в „БИО ФРЕШ“ ООД“, който успешно приключва на 09.08.2017 година.

На организираното публично събитие за представяне на резултатите след успешно изпълнение на проекта присъстваха и представители на ОИЦ.

Освен представяне на резултатите след успешно изпълнение на проекта, всички присъстващи бяха запознати как на практика функционира Автоматизираната складова система, която е закупена и инсталирана в рамките на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.001-1125-С01/ 09.02.2016 г. по процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

Фирмата ебенефициент на безвъзмездна финансова помощ от Европейския фонд за регионално развитие /ЕФРР/ по процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

Дружеството сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.001-1125-С01/ 09.02.2016 г.

Общо допустимите разходи по проекта са в размер на 1 666 600 лева, като от тях 999 960 лева представляват безвъзмездна финансова подкрепа от Европейския съюз чрез ЕФРР. Продължителността на изпълнение на договора е 18 месеца.

     ———————————————————– www.eufunds.bg ————————————————————-

Този документ е създаден в рамките на проект „Подобряване на производствения капацитет в „БИО ФРЕШ“ ООД“ в изпълнение на договор № BG16RFOP002-2.001-1125-С01 с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „БИО ФРЕШ“ ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

 Свали PDF файл

[:gb]

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИЧНО СЪБИТИЕ

в рамките на проект „Подобряване на производствения капацитет в „БИО ФРЕШ“ ООД“, договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.001-1125-С01/ 09.02.2016 г. по процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

 На 08.08.2017 г., вторник, от 10 часа в конферентната зала в сградата на БИО ФРЕШ“ ООД на адрес: с. Царацово, обл. Пловдив, кв. 28, № 42 се проведе публично събитие на „БИО ФРЕШ“ ООД по проект „Подобряване на производствения капацитет в „БИО ФРЕШ“ ООД“, който успешно приключва на 09.08.2017 година.

На организираното публично събитие за представяне на резултатите след успешно изпълнение на проекта присъстваха и представители на ОИЦ.

Освен представяне на резултатите след успешно изпълнение на проекта, всички присъстващи бяха запознати как на практика функционира Автоматизираната складова система, която е закупена и инсталирана в рамките на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.001-1125-С01/ 09.02.2016 г. по процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

Фирмата ебенефициент на безвъзмездна финансова помощ от Европейския фонд за регионално развитие /ЕФРР/ по процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

Дружеството сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.001-1125-С01/ 09.02.2016 г.

Общо допустимите разходи по проекта са в размер на 1 666 600 лева, като от тях 999 960 лева представляват безвъзмездна финансова подкрепа от Европейския съюз чрез ЕФРР. Продължителността на изпълнение на договора е 18 месеца.

     ———————————————————– www.eufunds.bg ————————————————————-

Този документ е създаден в рамките на проект „Подобряване на производствения капацитет в „БИО ФРЕШ“ ООД“ в изпълнение на договор № BG16RFOP002-2.001-1125-С01 с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „БИО ФРЕШ“ ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

 Свали PDF файл

[:]

Вашият коментар