Кампании

Instagram Игра: Дни на красотата с Biofresh (правила)

[:bg]

ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ И УЧАСТИЕ В ИГРА НА ИНСТАГРАМ СТРАНИЦАТА НА
КОЗМЕТИЧНА ФИРМА „БИО ФРЕШ“ ООД:

 • I. ОРГАНИЗАТОР
1.1 Играта “Дни на красотата с Biofresh”, която се провежда във фийда (Дневника) на официалната Instagram страница на
Био Фреш (@biofresh.bg) се организира от козметична фирма Био Фреш ООД, ЕИК: BG115587387, с адрес на управление
с. Царацово, обл.Пловдив, общ.Марица, местност Три Могили кв.28, №42., наричан по-долу за краткост „ОРГАНИЗАТОР“. 1.2 Общите Правила се прилагат за целия период на провеждане на Instagram играта “Дни на красотата с Biofresh” и са
публикувани и достъпни на официалната уеб страница на Био Фреш ООД – www.biofresh.bg. ОРГАНИЗАТОРЪТ на Играта си запазва правото едностранно да допълва или променя Общите Правила, като поправките
и измененията влизат в сила след обявяването им публично на интернет адрес: https://biofresh.bg/blog/dni-na-krasotata-igra 1.3 ОРГАНИЗАТОРЪТ не е длъжен да информира по друг начин за промени в Общите правила, освен по посочения
по-горе начин в т.1.2. Всички участници следва сами да проверяват за изменения по Общите Правила. 1.4 Участвайки в Играта “Дни на красотата с Biofresh” , участниците приемат Общите Правила и се задължават да ги спазват. 1.5 ОРГАНИЗАТОРЪТ има неотменимото право по своя преценка да прекрати Играта по всяко време и в случай, че настъпят
злоупотреби, нарушаване на Общите Правила или форсмажорни обстоятелства. Прекратяването на Играта се обявява писмено
в съответсвие с точка 1.2 от Общите Правила. В резултат на такова прекратяване на Играта, на участниците не се дължи
компенсация за тяхното участие и ОРГАНИЗАТОРЪТ не носи никаква отговорност за понесени загуби или пропуснати ползи.
 • II. ТЕРИТОРИЯ И СРОК НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА
2.1. Играта се организира на български език и се провежда на официалната Instagram страница на 
Био Фреш ООД – https://www.instagram.com/biofresh.bg/ само на територията на Република България. 2.2. Период за участие в Играта е от 06.03.2020 г. до 23:59 часа на 08.03.2019 г.
 • III. МЕХАНИЗЪМ И ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ИГРАТА
3.1. Играта стартира на 06.03.2020 г. на фийда на официалната страница на Био Фреш в Instagram 
(https://www.instagram.com/biofresh.bg/) под формата на публикуван пост, който съдържа визия и текст. 3.2. Условията за участие в Играта са: да се последва официалната страницата на Био Фреш в Instagram
(@biofresh.bg), да споделят публикувания пост, относно играта, в стори и да отбележат свой приятел в
коментарите под поста. 3.3. Играта “Дни на красотата с Biofresh”, провеждана на на фийда на официалната страница на Био Фреш в
Instagram по никакъв начин не е спонсорирана, одобрена, администрирана или свързана с Instagram. 3.4. Играта се провежда спрямо Общите Правила, описани тук. Instagram като компания е напълно
освободена от отговорност за каквито и да е игри във фийда на официалната Instagram страница на Био Фреш. 3.5. ОРГАНИЗАТОРЪТ си запазва правото да изтрива качени материали, чието съдържание счита за неотговарящо
на тематиката на игрите или има нецензурно или обидно съдържание. 3.6. Механизмът за определяне на победители е на база случаен лотариен принцип, включващ всички участници,
изпълнили условията по раздел IV от Общите Правила. 3.7. ОРГАНИЗАТОРЪТ не носи отговорност за всякакви технически проблеми във връзка с участие в Играта
(особено функционалността на мрежата). 3.8.Отбелязвайки официалната страница на Био Фреш в Instagram, споделяйки публикувания пост в стори или
каквато и да е дейност на страницата на Био Фреш (@biofresh.bg), участниците дават своето безусловно съгласие
ОРГАНИЗАТОРЪТ да събира от тях, в съответствие с неговата Политика за поверителност, всички материали,
предложения, идеи, графики или друга информация, които участниците предоставят на ОРГАНИЗАТОРА в тези
игри и които материали стават обственост на "Био Фреш" ООД. 3.9. ОРГАНИЗАТОРЪТ на игрите си запазва правото да дисквалифицира от Играта участник, опитал да спечели
награда с измама.
 • IV. ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ
4.1. За участие в играта “Дни на красотата с Biofresh” е необходимо участникът да има валидна регистрация и активен профил 
в социалната мрежа Instagram (съгласно правилата на Instagram). 4.2. Право за участие има всяко физическо лице с пребиваване на територията на Република България, което е навършило
18 години, с изключение на служителите на „Био Фреш“ ООД, както и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи).
За всички лица ненавършили 18 години, трябва да вземат разрешение от родител или друг законен представител, преди да вземат
участие в играта или да предоставят свои лични данни. 4.3. За участие в играта, участникът трябва последва официалната страницата на Био Фреш в Instagram (@biofresh.bg), да сподели
публикувания пост, относно играта, в стори и да отбележат свой приятел в коментарите под поста.. 4.4. Всеки участник има право да участва само веднъж в играта. 4.5. За участие в играта на Instagram играта на официалната страница на Био Фреш не е необходимо закупуването на какъвто и да
било продукт с марка “Biofresh" или друг продукт на ОРГАНИЗАТОРА. Не е необходимо заплащането на такса. 4.6. Не се допуска участие от фалшиви или дублирани профили и посредством всякакви други методи, с цел увеличаване шанса за печалба.
 • V. ПРОЦЕДУРИ ЗА ИЗВЕСТЯВАНЕ
5.1. ОРГАНИЗАТОРЪТ уведомява спечелилите участници най-късно в 7 (седем) дневен срок от края на играта в лично съобщение 
до тях и с покана да изпратят данни за доставка на пратката: трите имена, адрес на доставка и телефон за връзка, за да се осъществи
контакт и организира изпращането и получаването на наградите. Ако в рамките на срок до 10 (десет) дни след обявяването на победителите,
участникът не изпрати лично съобщение до ОРГАНИЗАТОРA и не предостави необходимите данни, ОРГАНИЗАТОРЪТ ще изтегли
друг победител на негово място. 5.2. С изпращане на личните си данни в съобщение всеки участник се съгласява с чл.4,ал.1, т.2 от Закона за защита на личните данни
по отношение на личните данни,които предостави във връзка с Играта. 5.3. Спечелилите участници се задължават да получат своите награди до 30 дни от обявяване на имената им. 5.4. Личните данни ще бъдат запазени и обработени от ОРГАНИЗАТОРЪТ. Целите на обработване на личните данни са: определяне
на печелившите в Играта и доставяне на наградите. ОРГАНИЗАТОРЪТ гарантира, че личните данни няма да бъдат използвани за
други, извън посочените в настоящите Общи Правила, цели или да бъдатпредоставяни на трети лица. 5.5. Участник, който не е изпратил личните си данни в лично съобщение в посочения срок в т. 5.1. губи правото си да получи наградата.
 • VI. НАГРАДИ
6.1 Наградният фонд за целия период на Играта включва общо 6 козметични с продукта на фирма Био Фреш ООД.
6.2 Трима участници, избрани на случаен принцип, ще спечелят по 2 броя еднакви продукта с козметика Био Фреш, единият от които 
ще имат възможността да подарят на приятеля, когото са отбелязали в публикуваното стори. 6.3 Продуктите са следните: 6.3.1. Освежаващ дневен крем за лице и околоочен контур "NAT'AURA" 20+ - 2бр. 6.3.2. Подхранващ нощен крем за лице и околоочен контур "NAT'AURA" 20+ - 2 бр. 6.3.3. Ревитализиращ крем за ръце "NAT'AURA" – 2 бр. 6.4 Наградите се теглят чрез томбола на случаен принцип, из между всички участници, изпълнили условията за участие в раздел IV. 6.5 Печелившите се обявяват между дати 09.03.2020г. и 10.03.2020 г. в коментар към публикацията на публикувания пост в Instagram
страницата на Био Фреш. 6.6 Печелившите трябва да се свържат чрез лично съобщение с Био Фреш в срок до 10 дни, след тяхното обявяване и да предоставят
информация за контакти и доставка, за да имат възможност да получат наградата си. 6.7 Наградите се предоставят чрез куриер в 30 (тридесет) дневен срок от датата на получаване на личните данни на получателя. 6.8 Ако печелившият е на възраст под 18 години се предоставя лична карта и задължително следва да бъде придружен от родител,
настойник или попечител с лична карта и документ, удостоверяващ тяхната родствена връзка, настойничество или попечителство. 6.9 Не се допуска размяна на наградата с паричната ? равностойност, както и замяна с други продукти. 6.10 При изпратена награда с куриер, но непотърсена в срок от 14 (четиринадесет) дни след нейното изпращане и непотърсена
награда в срок от 20 (двадетсет) дни след обявяване на имената на печелившите, спечелилият губи право на нейното получаване.
Неговата награда се раздава на случаен принцип чрез томбола между останалите участници. 6.11 ОРГАНИЗАТОРЪТ не носи отговорност при сгрешен, невалиден адрес за доставка и/или телефон за връзка за контакт със спечелилия.
 • VII. ЛИЧНИ ДАННИ
7.1 Личните данни на всички Участници в Играта “Дни на красотата с Biofresh” са защитени в съответствие със Закона за защита на 
личните данни. Включвайки се в играта, участниците декларират, че са съгласни личните им данни да бъдат обработвани от
организатора или от определено от него обработващо данните лице. 7.2 Целите на събирането на лични данни на участниците в Играта са за провеждане на Играта, информиране на печелившите участници
и за доставяне на спечелените награди. 7.3 Администраторът на лични данни изтрива личните данни, предоставени в лично съобщение в официалната Instagram страница на
Био Фреш, в рамките на 30 дни след тяхното предоставяне.
 • VIII. ПРАВНИ СПОРОВЕ
8.1 Всеки евентуален правен спор между ОРГАНИЗАТОРА и участниците ще бъде решаван извън съдебно. ОРГАНИЗАТОРЪТ не носи 
отговорност и няма да бъде въвличан в спорове, свързани с притежаването или собствеността на спечелените награди, или за
евентуални разходи, направени самоинициативно от участниците във връзка или по време на Играта. 8.2 Евентуалните правни спорове, които биха могли да възникнат между ОРГАНИЗАТОРА и участниците, ще бъдат разрешавани
по взаимно съгласие, а в случай че това се окаже невъзможно, двете страни ще отнесат въпроса до компетентните институции. 8.3 Играта се провежда в съответствие със законите на Република България.
 • IX. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ
9.1. Всеки участник, с включването си в Играта, провеждана на Instagram страницата на Био Фреш, се счита за уведомен и запознат 
с настоящите Общи Правила и приема имената му да бъдат включени в коментар и стори на публикация на Instagram страницата на
Био Фреш с цел обявяване на печелившите в Играта. 9.2. ОРГАНИЗАТОРЪТ не носи отговорност за ситуации, в които съществува невъзможност за някои граждани да участват в Играта,
когато тази невъзможност е извън контрола на ОРГАНИЗАТОРА. Тези обстоятелства могат да бъдат: грешни или непълни данни,
информация, пренесена с прекъсвания, закъснение на спечелилия за подаване на личните данни или други технически спънки за участие
в Играта, като технически проблеми, които могат да попречат на функционирането на уеб връзка и/или на софтуера и/или уеб доставчика,
голям трафик на мрежата или страницата, или и двете, както и повреди и недостатъци, които се отнасят до оборудването, приложенията
или личните данни на участниците. Обстоятелства могат да се дължат на правни промени, които могат да повлияят върху процедурите за
провеждане на игрите, доставяне на награди, тяхната стойност и функционалност. Такива са различни решения на институциите, състояние
на война, природни бедствия или други. 9.3. ОРГАНИЗАТОРЪТ не поема никакви други ангажименти към участниците и участниците не могат да претендират за каквито и да е
било други задължения на ОРГАНИЗАТОРА от тези, описани в тези условия.
[:gb]

ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ И УЧАСТИЕ В ИГРА НА ИНСТАГРАМ СТРАНИЦАТА НА
КОЗМЕТИЧНА ФИРМА „БИО ФРЕШ“ ООД:

 • I. ОРГАНИЗАТОР
1.1 Играта “Дни на красотата с Biofresh”, която се провежда във фийда (Дневника) на официалната Instagram страница на
Био Фреш (@biofresh.bg) се организира от козметична фирма Био Фреш ООД, ЕИК: BG115587387, с адрес на управление
с. Царацово, обл.Пловдив, общ.Марица, местност Три Могили кв.28, №42., наричан по-долу за краткост „ОРГАНИЗАТОР“. 1.2 Общите Правила се прилагат за целия период на провеждане на Instagram играта “Дни на красотата с Biofresh” и са
публикувани и достъпни на официалната уеб страница на Био Фреш ООД – www.biofresh.bg. ОРГАНИЗАТОРЪТ на Играта си запазва правото едностранно да допълва или променя Общите Правила, като поправките
и измененията влизат в сила след обявяването им публично на интернет адрес: https://biofresh.bg/blog/dni-na-krasotata-igra 1.3 ОРГАНИЗАТОРЪТ не е длъжен да информира по друг начин за промени в Общите правила, освен по посочения
по-горе начин в т.1.2. Всички участници следва сами да проверяват за изменения по Общите Правила. 1.4 Участвайки в Играта “Дни на красотата с Biofresh” , участниците приемат Общите Правила и се задължават да ги спазват. 1.5 ОРГАНИЗАТОРЪТ има неотменимото право по своя преценка да прекрати Играта по всяко време и в случай, че настъпят
злоупотреби, нарушаване на Общите Правила или форсмажорни обстоятелства. Прекратяването на Играта се обявява писмено
в съответсвие с точка 1.2 от Общите Правила. В резултат на такова прекратяване на Играта, на участниците не се дължи
компенсация за тяхното участие и ОРГАНИЗАТОРЪТ не носи никаква отговорност за понесени загуби или пропуснати ползи.
 • II. ТЕРИТОРИЯ И СРОК НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА
2.1. Играта се организира на български език и се провежда на официалната Instagram страница на 
Био Фреш ООД – https://www.instagram.com/biofresh.bg/ само на територията на Република България. 2.2. Период за участие в Играта е от 06.03.2020 г. до 23:59 часа на 08.03.2019 г.
 • III. МЕХАНИЗЪМ И ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ИГРАТА
3.1. Играта стартира на 06.03.2020 г. на фийда на официалната страница на Био Фреш в Instagram 
(https://www.instagram.com/biofresh.bg/) под формата на публикуван пост, който съдържа визия и текст. 3.2. Условията за участие в Играта са: да се последва официалната страницата на Био Фреш в Instagram
(@biofresh.bg), да споделят публикувания пост, относно играта, в стори и да отбележат свой приятел в
коментарите под поста. 3.3. Играта “Дни на красотата с Biofresh”, провеждана на на фийда на официалната страница на Био Фреш в
Instagram по никакъв начин не е спонсорирана, одобрена, администрирана или свързана с Instagram. 3.4. Играта се провежда спрямо Общите Правила, описани тук. Instagram като компания е напълно
освободена от отговорност за каквито и да е игри във фийда на официалната Instagram страница на Био Фреш. 3.5. ОРГАНИЗАТОРЪТ си запазва правото да изтрива качени материали, чието съдържание счита за неотговарящо
на тематиката на игрите или има нецензурно или обидно съдържание. 3.6. Механизмът за определяне на победители е на база случаен лотариен принцип, включващ всички участници,
изпълнили условията по раздел IV от Общите Правила. 3.7. ОРГАНИЗАТОРЪТ не носи отговорност за всякакви технически проблеми във връзка с участие в Играта
(особено функционалността на мрежата). 3.8.Отбелязвайки официалната страница на Био Фреш в Instagram, споделяйки публикувания пост в стори или
каквато и да е дейност на страницата на Био Фреш (@biofresh.bg), участниците дават своето безусловно съгласие
ОРГАНИЗАТОРЪТ да събира от тях, в съответствие с неговата Политика за поверителност, всички материали,
предложения, идеи, графики или друга информация, които участниците предоставят на ОРГАНИЗАТОРА в тези
игри и които материали стават обственост на "Био Фреш" ООД. 3.9. ОРГАНИЗАТОРЪТ на игрите си запазва правото да дисквалифицира от Играта участник, опитал да спечели
награда с измама.
 • IV. ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ
4.1. За участие в играта “Дни на красотата с Biofresh” е необходимо участникът да има валидна регистрация и активен профил 
в социалната мрежа Instagram (съгласно правилата на Instagram). 4.2. Право за участие има всяко физическо лице с пребиваване на територията на Република България, което е навършило
18 години, с изключение на служителите на „Био Фреш“ ООД, както и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи).
За всички лица ненавършили 18 години, трябва да вземат разрешение от родител или друг законен представител, преди да вземат
участие в играта или да предоставят свои лични данни. 4.3. За участие в играта, участникът трябва последва официалната страницата на Био Фреш в Instagram (@biofresh.bg), да сподели
публикувания пост, относно играта, в стори и да отбележат свой приятел в коментарите под поста.. 4.4. Всеки участник има право да участва само веднъж в играта. 4.5. За участие в играта на Instagram играта на официалната страница на Био Фреш не е необходимо закупуването на какъвто и да
било продукт с марка “Biofresh" или друг продукт на ОРГАНИЗАТОРА. Не е необходимо заплащането на такса. 4.6. Не се допуска участие от фалшиви или дублирани профили и посредством всякакви други методи, с цел увеличаване шанса за печалба.
 • V. ПРОЦЕДУРИ ЗА ИЗВЕСТЯВАНЕ
5.1. ОРГАНИЗАТОРЪТ уведомява спечелилите участници най-късно в 7 (седем) дневен срок от края на играта в лично съобщение 
до тях и с покана да изпратят данни за доставка на пратката: трите имена, адрес на доставка и телефон за връзка, за да се осъществи
контакт и организира изпращането и получаването на наградите. Ако в рамките на срок до 10 (десет) дни след обявяването на победителите,
участникът не изпрати лично съобщение до ОРГАНИЗАТОРA и не предостави необходимите данни, ОРГАНИЗАТОРЪТ ще изтегли
друг победител на негово място. 5.2. С изпращане на личните си данни в съобщение всеки участник се съгласява с чл.4,ал.1, т.2 от Закона за защита на личните данни
по отношение на личните данни,които предостави във връзка с Играта. 5.3. Спечелилите участници се задължават да получат своите награди до 30 дни от обявяване на имената им. 5.4. Личните данни ще бъдат запазени и обработени от ОРГАНИЗАТОРЪТ. Целите на обработване на личните данни са: определяне
на печелившите в Играта и доставяне на наградите. ОРГАНИЗАТОРЪТ гарантира, че личните данни няма да бъдат използвани за
други, извън посочените в настоящите Общи Правила, цели или да бъдатпредоставяни на трети лица. 5.5. Участник, който не е изпратил личните си данни в лично съобщение в посочения срок в т. 5.1. губи правото си да получи наградата.
 • VI. НАГРАДИ
6.1 Наградният фонд за целия период на Играта включва общо 6 козметични с продукта на фирма Био Фреш ООД.
6.2 Трима участници, избрани на случаен принцип, ще спечелят по 2 броя еднакви продукта с козметика Био Фреш, единият от които 
ще имат възможността да подарят на приятеля, когото са отбелязали в публикуваното стори. 6.3 Продуктите са следните: 6.3.1. Освежаващ дневен крем за лице и околоочен контур "NAT'AURA" 20+ - 2бр. 6.3.2. Подхранващ нощен крем за лице и околоочен контур "NAT'AURA" 20+ - 2 бр. 6.3.3. Ревитализиращ крем за ръце "NAT'AURA" – 2 бр. 6.4 Наградите се теглят чрез томбола на случаен принцип, из между всички участници, изпълнили условията за участие в раздел IV. 6.5 Печелившите се обявяват между дати 09.03.2020г. и 10.03.2020 г. в коментар към публикацията на публикувания пост в Instagram
страницата на Био Фреш. 6.6 Печелившите трябва да се свържат чрез лично съобщение с Био Фреш в срок до 10 дни, след тяхното обявяване и да предоставят
информация за контакти и доставка, за да имат възможност да получат наградата си. 6.7 Наградите се предоставят чрез куриер в 30 (тридесет) дневен срок от датата на получаване на личните данни на получателя. 6.8 Ако печелившият е на възраст под 18 години се предоставя лична карта и задължително следва да бъде придружен от родител,
настойник или попечител с лична карта и документ, удостоверяващ тяхната родствена връзка, настойничество или попечителство. 6.9 Не се допуска размяна на наградата с паричната ? равностойност, както и замяна с други продукти. 6.10 При изпратена награда с куриер, но непотърсена в срок от 14 (четиринадесет) дни след нейното изпращане и непотърсена
награда в срок от 20 (двадетсет) дни след обявяване на имената на печелившите, спечелилият губи право на нейното получаване.
Неговата награда се раздава на случаен принцип чрез томбола между останалите участници. 6.11 ОРГАНИЗАТОРЪТ не носи отговорност при сгрешен, невалиден адрес за доставка и/или телефон за връзка за контакт със спечелилия.
 • VII. ЛИЧНИ ДАННИ
7.1 Личните данни на всички Участници в Играта “Дни на красотата с Biofresh” са защитени в съответствие със Закона за защита на 
личните данни. Включвайки се в играта, участниците декларират, че са съгласни личните им данни да бъдат обработвани от
организатора или от определено от него обработващо данните лице. 7.2 Целите на събирането на лични данни на участниците в Играта са за провеждане на Играта, информиране на печелившите участници
и за доставяне на спечелените награди. 7.3 Администраторът на лични данни изтрива личните данни, предоставени в лично съобщение в официалната Instagram страница на
Био Фреш, в рамките на 30 дни след тяхното предоставяне.
 • VIII. ПРАВНИ СПОРОВЕ
8.1 Всеки евентуален правен спор между ОРГАНИЗАТОРА и участниците ще бъде решаван извън съдебно. ОРГАНИЗАТОРЪТ не носи 
отговорност и няма да бъде въвличан в спорове, свързани с притежаването или собствеността на спечелените награди, или за
евентуални разходи, направени самоинициативно от участниците във връзка или по време на Играта. 8.2 Евентуалните правни спорове, които биха могли да възникнат между ОРГАНИЗАТОРА и участниците, ще бъдат разрешавани
по взаимно съгласие, а в случай че това се окаже невъзможно, двете страни ще отнесат въпроса до компетентните институции. 8.3 Играта се провежда в съответствие със законите на Република България.
 • IX. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ
9.1. Всеки участник, с включването си в Играта, провеждана на Instagram страницата на Био Фреш, се счита за уведомен и запознат 
с настоящите Общи Правила и приема имената му да бъдат включени в коментар и стори на публикация на Instagram страницата на
Био Фреш с цел обявяване на печелившите в Играта. 9.2. ОРГАНИЗАТОРЪТ не носи отговорност за ситуации, в които съществува невъзможност за някои граждани да участват в Играта,
когато тази невъзможност е извън контрола на ОРГАНИЗАТОРА. Тези обстоятелства могат да бъдат: грешни или непълни данни,
информация, пренесена с прекъсвания, закъснение на спечелилия за подаване на личните данни или други технически спънки за участие
в Играта, като технически проблеми, които могат да попречат на функционирането на уеб връзка и/или на софтуера и/или уеб доставчика,
голям трафик на мрежата или страницата, или и двете, както и повреди и недостатъци, които се отнасят до оборудването, приложенията
или личните данни на участниците. Обстоятелства могат да се дължат на правни промени, които могат да повлияят върху процедурите за
провеждане на игрите, доставяне на награди, тяхната стойност и функционалност. Такива са различни решения на институциите, състояние
на война, природни бедствия или други. 9.3. ОРГАНИЗАТОРЪТ не поема никакви други ангажименти към участниците и участниците не могат да претендират за каквито и да е
било други задължения на ОРГАНИЗАТОРА от тези, описани в тези условия.
[:]

Вашият коментар